SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic Marketing - N437004
Title: Základy marketingu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2015 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: 30 / 15 (400)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety
Old code: ZM
Guarantor: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course focuses on understanding the goals and tasks of marketing management in the company. Students will become familiar with possibilities of marketing and learn the procedures and techniques used in market segmentation, positioning and designing the marketing mix. Marketing mix is presented as a set of objectives and decisions in the field of product, price, distribution and communication policies. Understanding is deepened by presenting chemica, pharma and food products case studies.
Last update: TAJ437 (03.09.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Design a marketing environment model for an enterprise

Analyse the competitors of an enterprise

Design the marketing mix of a product

Manage the system of marketing communication

Collaborate with distributors

Price new products

Last update: TAJ437 (16.12.2013)
Literature -

R:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2004,8070805056

A:Zamazalová a kol.,Marketing,C.H.Beck,Praha,2010,9788074001154

A:Kotler P., Keller K.L.,Marketing Management,Grada,Praha,2007,9788024713595.

Last update: TAJ437 (02.09.2013)
Learning resources -

http://uem.vscht.cz/node/74

Last update: TAJ437 (02.09.2013)
Teaching methods - Czech

Přednáška je zaměřená na dané téma, je podporovaná prezentací v Power Pointu a je doplněná konkrétními příklady aplikací z praxe chemických a potravinářských podniků, vyrábějících výrobky určené pro konečné spotřebitele, resp. rodiny. Pozornost je věnovaná také průmyslovým trhům.

V rámci cvičení je probíráno řešení 10 případových studií. Student pracuje v týmu na řešení dvou případových studií a výsledky, které představují návrh výrobku pro vybraný segment spotřebitelů, jsou prezentovány na cvičení.

Last update: ROZ437 (10.09.2008)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování tří případových studií, které jsou řešeny na cvičeních z předmětu a za zpracování a prezentaci dvou projektů nových výrobků.

Zkouška z předmětu má písemnou a ústní část. Písemná část obsahuje je složená z celkem 50 otázek otevřených nebo uzavřených (výběr z možností)a z 2 krátkých případových studií. Ústní část zkoušky obsahuje jednu otázku, odpovídající názvu tématu uvedeného v sylabu předmětu.

Last update: Grosová Stanislava (29.09.2008)
Syllabus -

The role of marketing in organisations.Marketing Concept.

Marketing Strategy.

Marketing and competitive environment

Consumer behaviour

Industrial(Business)markets buying behaviour

Market segmentation. Targeting.

Product positioning. Quality, packaging, services.

Product development and testing.

Brand management.

Pricing.

Selecting distribution channels.

Marketing communication. Advertising.

Sales Promotion. Public Relations.

Personal selling.

Last update: Grosová Stanislava (14.11.2012)
Registration requirements -

No

Last update: Grosová Stanislava (02.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.1 3
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 30
Examination test 50

 
VŠCHT Praha