SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Managerial Economics - N437034
Title: Manažerská ekonomika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 15 / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety/maneko
Guarantor: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ437 (16.12.2013)
The course provides students with the knowledge and skills of managerial economics which are a prerequisite for managerial and economic functions. Managerial Economics combines economic theory and methods of analysis and optimization. Teaching emphasis is on core business activities and variables (income, expenses, profit, efficiency) in relation to the ownership and capital structure of the company and the stages of a business life cycle.
Aim of the course -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (10.11.2015)

Students will be able to:

Competently respond to business conditions and exploit future opportunities for business development

Comprehensively analyze financial statements and company management

Understand the nature and basic tasks of corporate activities

Literature -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (10.11.2015)

R:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada Publishing,Praha,2011,978802473491

R:Synek M.,Kislingerová E. a kol.,Podniková ekonomika,C.H. Beck,Praha,2010,9788074003363

A:Grosová S. a kol.,Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,Praha,2003,8070804300

A:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807118

A:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354

Learning resources -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (08.09.2015)

http://kem.vscht.cz/predmety/maneko

Teaching methods - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (10.11.2015)

Každý učební blok (3 hodinový) se bude skládat z výkladu, diskuse, kvízů, řešení menších úloh a případových studií. Práce na případových studiích budou studenti realizovat po skupinách i samostatně. Cvičení z předmětu Manažerská ekonomika jsou organickou součástí každého učebního bloku, spočívají především v řešení příkladů a zadaných případových studií.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (19.09.2019)

Předmět je ukončen písemnou zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Zápočet spočívá v písemném testu. Test obsahuje minimálně 20 otázek s odpověďmi A-E, z nichž může být i více správných. K nalezení správné odpovědi bude student muset u některých otázek použít vlastní výpočet. Maximálně je možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 60 bodů.

Zkouška je ústní.

Syllabus -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (10.11.2015)

1.Enterprise, its functions and objectives

2.The effectiveness of the enterprise and its basic categories (factors of production, consumption of factors of production)

3.The effectiveness of the enterprise and its basic categories (business income, profit, efficiency)

4.The life cycle of the enterprise (founding, founding the budget)

5.The life cycle of the enterprise (growth, stabilization, rehabilitation and crisis)

6.The life cycle of the enterprise (extinction)

7.Property and capital construction of the enterprise

8.Organization of the enterprise

9.Business activities (functions) and their management

10.Purchase of the enterprise

11.Production of the enterprise

12.Sales of the enterprise

13.Financial and investment business activities

14.Financial analysis

Registration requirements -
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (10.11.2015)

no

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 20
Report from individual projects 20
Examination test 60

 
VŠCHT Praha