Fundamentals of Physics - N444022A
Title: Základy fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Uhrová Helena doc. Ing. CSc.
Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Interchangeability : N444022
Is interchangeable with: B444011, N444022
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Úvod: Fyzikální veličiny, soustava jednotek SI, matematický aparát fyziky.

2. Mechanika I: Newtonovy zákony, síla a pohyb. Práce, výkon, energie kinetická a potenciální.

Zákony zachování mechanické energie a hybnosti, pružné a nepružné rázy.

3. Mechanika II: Moment setrvačnosti, moment síly, moment hybnosti. Práce,

výkon a energie při rotaci. Valení těles. Podmínky rovnováhy, těžiště.

4. Hydromechanika: Hydrostatický tlak, Archimédův zákon. Bernoulliova rovnice a její aplikace.

5. Kmity a vlnění: Netlumené, tlumené a vynucené harmonické kmity, rezonance. Skládání kmitů.

Popis vlnění, rychlost šíření, intenzita vlnění. Lom, odraz a interference vlnění.

6. Nauka o teple: Teplota a její měření, mechanismy přenosu tepla, tepelná kapacita, fázové přeměny,

vnitřní energie, entropie, entalpie, termodynamické děje.

7. Elektrostatické pole: Coulombův zákon. Elektrický dipól. Potenciál a napětí. Kapacita,

polarizace dielektrika.

8. Stejnosměrné obvody: Ohmův zákon, Jouleův zákon, Kirchhoffovy zákony. Měření proudů,

napětí a elektrických odporů.

9. Magnetické pole: Silové účinky magnetického pole. Hmotový spektrograf, měřicí přístroje.

Magnetické pole v látkách.

10. Elektromagnetické pole: Elektromagnetická indukce, generátor střídavého proudu,

princip el. motorů. Sériový rezonanční obvod. Elektromagnetické vlny.

11. Vlnová optika: Povaha světla, interference světla, tenká vrstva, ohyb na štěrbině, difrakční

mřížka, polarizace světla, optická aktivita látek.

12.Geometrická optika: Základní pojmy optického zobrazování, zobrazování odrazem a lomem.

Optické přístroje: lupa, mikroskop, dalekohled.

13.Základní pojmy moderní fyziky: Fotoelektrický jev, rentgenové záření, dualita částice-vlnění,

absorpce, emise, laser.

14.Pevné látky: Polovodiče, dioda, tranzistor.

Last update: SMIDOVAL (29.03.2007)