SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Senzoric and Cybernetics in Chemistry: Term Project II - N444023
Title: Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii II
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Vrňata Martin prof. Dr. Ing.
Soušková Hana Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ444 (30.08.2013)
The topic of semestral project is determined by supervisor, who will lead the students thesis. Usually the topics of the project and the thesis are identical. The reason of the project is to provide sufficiently long time to obtain deeper insight into theoretical backgroud, carry out experiments in the laboratory, evaluate experimental results, communicate with supervisor and enhance the level of presentation skills. The students are led to a complex approach and systematic work when solving concrete task.
Aim of the course -
Last update: TAJ444 (30.08.2013)

The students will be able

to analyze and sytematically solve technical task/problem

to search information related to given topic

to critically evaluate results of own experiments

to present scientific work and its conclusions in a team-discussion.

Literature -
Last update: TAJ444 (30.08.2013)

Will be provided individually to each student by the supervisor.

Learning resources -
Last update: TAJ444 (30.08.2013)

Will be provided individually to each student by the supervisor.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (04.03.2016)

a) Pro předmět jsou formálně vyhrazeny 3 vyučovací hodiny týdně; práce na projektu, případně konzultace probíhají podle individuálních časových možností vedoucího projektu a studenta.

b) Projekt bude zakončen obhajobou, která se uskuteční během zkouškového období po zimním semestru.

c) Na obhajobu projektu si student připraví prezentaci a navíc vypracuje minimálně 10 stránkovou písemnou zprávu o řešeném problému. Po přednesení prezentace bude následovat širší odborná diskuse nad tématem projektu. Tato diskuse nebude mít charakter explicitního zkoušení z teorie. Na základě této obhajoby student získá klasifikovaný zápočet.

d) Pokud se student během zimního semestru zúčastní studentské vědecké konference, na které představí a v diskuzi obhájí výsledky řešení semestrálního projektu, nemusí postupovat podle bodů b) a c) - tedy zpracovávat písemnou zprávu o řešeném problému - a klasifikovaný zápočet získá přímo od hodnotící komise studentské vědecké konference.

Syllabus -
Last update: TAJ444 (16.12.2013)

The work on the project proceeds during the whole semester; it has a form of 1) regular consultations between the student and the supervisor and 2) individual experimental work of the student. The project is finalized by presentation of its results and discussion in front of scientific team.

Registration requirements -
Last update: TAJ444 (30.08.2013)

The student has to pass succefully all the subjects according to his/her previous plan of studies.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 40
Defense of an individual project 60

 
VŠCHT Praha