SubjectsSubjects(version: 808)
Course, academic year 2017/2018
  
Applications of Computer Science - N445001A
Czech title: Aplikace výpočetní techniky
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Old code: AVT
Note: povolen pro zápis po webu
Guarantor: Hrnčiřík Pavel Ing. Ph.D.
Interchangeability : N445001, Z445001
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hrnčiřík Pavel Ing. Ph.D. (11.08.2013)

The course is focused on fundamentals of technical computing in common spreadsheet environment (MS EXcel). Featured techniques include: numerical solution of non-linear equations (e.g. by the Solver tool), numerical solution of systems of linear equations via inverse matrices, experimental data fitting using linear/non-linear functions, numerical integration/derivation.
Aim of the course
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be able to:

Use the services of the university computer network including SIS, CIS, VC, library services and will have basic knowledge of software applications available within the university network.

Efficiently use word processors to create and edit technical and scientific documents.

Solve basic scientific and engineering calculations using standard spreadsheet applications.

Literature -
Last update: Hrnčiřík Pavel Ing. Ph.D. (11.08.2013)

R: Barilla J.,Simr P.,Microsoft Excel pro techniky a inženýry,Computer Press,Brno,2008,9788025124215

A: Brož M.,Microsoft Office Excel 2007 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2007,9788025118221

A: Pírková K.,Microsoft Office Word 2007 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2007,9788025115718

A: Kubíček M.,Dubcová M.,Janovská D.,Numerické metody a algoritmy,VŠCHT,Praha,2005,8070805587

Learning resources -
Last update: Hrnčiřík Pavel Ing. Ph.D. (11.08.2013)

Other study aids:

E-learning portal of the Department of Computing and Control Engineering - http://moodle.vscht.cz

Requirements to the exam - Czech
Last update: Cejnar Pavel RNDr. (15.01.2014)

Účast na výuce AVT není povinná s výjimkou cvičení, na kterých se píší testy. Každý test je rozdělen na bodované dílčí úlohy a celkový možný dosažený počet bodů je 100. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu z AVT je úspěšné absolvování dvou testů (I. a II. test) - získání alespoň 50 bodů z každého z nich (u I. testu navíc splnění minima všech okruhů, viz níže). Celkové hodnocení je počítáno jako vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet se uděluje vyučujícím na posledním cvičení.

I. test trvá 60 minut. Ověřují se znalosti z prvních tří tématických okruhů: správa souborů, psaní technických textů ve Wordu, používání vzorců a funkcí v tabulkách a tvorba grafů v Excelu. Odpověď na otázku ze všeobecných znalostí se zasílá vyučujícímu mailem. Protože student musí mít z každého okruhu alespoň minimální znalosti, je třeba k úspěšnému absolvování testu dosáhnout hodnocení všeobecné části 8 bodů ze 16, wordovské části 17 bodů ze 34 a excelovské části 25 bodů z 50. Z toho plyne, že splnění některých úloh je povinné (např. zaslání emailu, vytvoření tabulky nebo vzorce).

II. test trvá 60 minut. Jeho náplní je aplikace výpočetních metod v Excelu, tzn. řešení nelineární rovnice, řešení soustav lineárních rovnic, lineární a nelineární aproximace funkcí a výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci. Test má tři části - protokol z aplikačního příkladu (psáno ve Wordu), numerický příklad a aplikační příklad. Protokol se píše o řešení aplikačního příkladu podle přiloženého vzoru. Zde neplatí minimální požadavky na jednotlivé části, platí pouze základní podmínka minimálního dosaženého počtu 50 bodů ze 100.

Obecně lze konstatovat, že zatímco první test prověřuje všeobecné znalosti výpočetní techniky, které student mohl získat už na střední škole nebo samostudiem, druhý test klade důraz na použití výpočetních postupů, se kterými se student s největší pravděpodobností dosud nesetkal. Při psaní testů je povoleno používání libovolných pomůcek (elektronická nápověda k aplikaci, vlastní poznámky, učebnice), není však dovoleno půjčování pomůcek mezi studenty.

I. test se píše v 6. týdnu výuky a II. test ve 13.týdnu. Účast na testu je povinná a absence (i z důvodu nemoci apod.) je považována za neúspěšné složení testu. Pokud student test úspěšně nesloží (klasifikace F nebo absence), má možnost využít jednoho opravného termínu pro každý (tedy I. i II.) test během semestru. Opravný termín I. testu je v 8.týdnu, opravný termín II. testu je ve 14.týdnu semestru.

Pro výjimečné případy, např. dlouhodobá nemoc, jsou vypsány již od začátku semestru náhradní termíny ve zkouškovém období a jsou shodné s termíny testů ve speciálním soustředění. Zápis na tyto termíny však bude možný až po ukončení semestru v systému Student. Jejich rozšíření bude provedeno pouze v případě obsazenosti všech stávajících termínů (případné upozornění na obsazenost termínů prosím zašlete garantovi předmětu). Pro identifikaci je nutné s sebou vzít index. Zda-li je student oprávněn (omluvená absence, nevyčerpaný opravný termín apod.) psát test v tomto termínu však nebude na místě kontrolována! Tato kontrola a také oprava testu bude provedena až vyučujícím, který studenta během semestru vyučoval. Z tohoto důvodu je zapotřebí svého vyučujícího s přihlášením na termín srozumět (alespoň formou e-mailu), aby se předešlo nedorozuměním.

Pokud student úspěšně absolvoval tento předmět na VŠCHT nebo jemu podobný na jiné vysoké škole, může požádat o uznání zápočtu. V takovém případě kontaktujte garanta předmětu.

Studentům je velmi doporučeno vypracovat před zápočtovými písemkami vzorové testy!

Syllabus
Last update: Hrnčiřík Pavel Ing. Ph.D. (11.08.2013)

1. Fundamental terms of computer science. File management.

2. Technical documents in MS Word - formulas and equations, tables.

3. MS Excel - using formulas and functions.

4. Charts in MS Excel, inserting excel's tables and charts into MS Word.

5. Application examples No. 1.

6. Test from first of the three thematic parts (file management, work with MS Word and MS Excel).

7. Solving nonlinear equations.

8. Solving system of linear equations.

9. Linear approximation of functions.

10. Nonlinear approximation of functions.

11. Computation methods of numerical integration and derivation.

12. Application examples No. 2.

13. Test of computation methods.

14. Applied IT at VŠCHT.

Registration requirements -
Last update: Hrnčiřík Pavel Ing. Ph.D. (11.08.2013)

none

Class methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1,5 42
3 / 3 84 / 84
Evaluation of a student
Form Balance
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 80

 
VŠCHT Praha