SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Applications of Computer Science - N445001A
Title: Aplikace výpočetní techniky
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: AVT
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N215022, N445001, Z445001
Is interchangeable with: B445001, AB445001
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on fundamentals of technical computing in common spreadsheet environment (MS EXcel). Featured techniques include: numerical solution of non-linear equations (e.g. by the Solver tool), numerical solution of systems of linear equations via inverse matrices, experimental data fitting using linear/non-linear functions, numerical integration/derivation.
Last update: Hrnčiřík Pavel (11.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Use the services of the university computer network including SIS, CIS, VC, library services and will have basic knowledge of software applications available within the university network.

Efficiently use word processors to create and edit technical and scientific documents.

Solve basic scientific and engineering calculations using standard spreadsheet applications.

Last update: TAJ445 (14.12.2013)
Literature -

R: Barilla J.,Simr P.,Microsoft Excel pro techniky a inženýry,Computer Press,Brno,2008,9788025124215

A: Brož M.,Microsoft Office Excel 2007 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2007,9788025118221

A: Pírková K.,Microsoft Office Word 2007 - Podrobná uživatelská příručka,Computer Press,Brno,2007,9788025115718

A: Kubíček M.,Dubcová M.,Janovská D.,Numerické metody a algoritmy,VŠCHT,Praha,2005,8070805587

Last update: Hrnčiřík Pavel (11.08.2013)
Learning resources -

Other study aids:

E-learning portal of the Department of Computing and Control Engineering - http://moodle.vscht.cz

Last update: Hrnčiřík Pavel (11.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Účast na výuce AVT není povinná s výjimkou cvičení, na kterých se píší testy. Každý test je rozdělen na bodované dílčí úlohy a celkový možný dosažený počet bodů je 100. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu z AVT je úspěšné absolvování dvou testů (I. a II. test) - získání alespoň 50 bodů z každého z nich (u I. testu navíc splnění minima všech okruhů, viz níže). Celkové hodnocení je počítáno jako vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet se uděluje vyučujícím na posledním cvičení.

I. test trvá 60 minut. Ověřují se znalosti z prvních tří tématických okruhů: správa souborů, psaní technických textů ve Wordu, používání vzorců a funkcí v tabulkách a tvorba grafů v Excelu. Odpověď na otázku ze všeobecných znalostí se zasílá vyučujícímu mailem. Protože student musí mít z každého okruhu alespoň minimální znalosti, je třeba k úspěšnému absolvování testu dosáhnout hodnocení všeobecné části 8 bodů ze 16, wordovské části 17 bodů ze 34 a excelovské části 25 bodů z 50. Z toho plyne, že splnění některých úloh je povinné (např. zaslání emailu, vytvoření tabulky nebo vzorce).

II. test trvá 60 minut. Jeho náplní je aplikace výpočetních metod v Excelu, tzn. řešení nelineární rovnice, řešení soustav lineárních rovnic, lineární a nelineární aproximace funkcí a výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci. Test má tři části - protokol z aplikačního příkladu (psáno ve Wordu), numerický příklad a aplikační příklad. Protokol se píše o řešení aplikačního příkladu podle přiloženého vzoru. Zde neplatí minimální požadavky na jednotlivé části, platí pouze základní podmínka minimálního dosaženého počtu 50 bodů ze 100.

Obecně lze konstatovat, že zatímco první test prověřuje všeobecné znalosti výpočetní techniky, které student mohl získat už na střední škole nebo samostudiem, druhý test klade důraz na použití výpočetních postupů, se kterými se student s největší pravděpodobností dosud nesetkal. Při psaní testů je povoleno používání libovolných pomůcek (elektronická nápověda k aplikaci, vlastní poznámky, učebnice), není však dovoleno půjčování pomůcek mezi studenty.

I. test se píše v 6. týdnu výuky a II. test ve 13.týdnu. Účast na testu je povinná a absence (i z důvodu nemoci apod.) je považována za neúspěšné složení testu. Pokud student test úspěšně nesloží (klasifikace F nebo absence), má možnost využít jednoho opravného termínu pro každý (tedy I. i II.) test během semestru. Opravný termín I. testu je v 8.týdnu, opravný termín II. testu je ve 14.týdnu semestru.

Pro výjimečné případy, např. dlouhodobá nemoc, jsou vypsány již od začátku semestru náhradní termíny ve zkouškovém období a jsou shodné s termíny testů ve speciálním soustředění. Zápis na tyto termíny však bude možný až po ukončení semestru v systému Student. Jejich rozšíření bude provedeno pouze v případě obsazenosti všech stávajících termínů (případné upozornění na obsazenost termínů prosím zašlete garantovi předmětu). Pro identifikaci je nutné s sebou vzít index. Zda-li je student oprávněn (omluvená absence, nevyčerpaný opravný termín apod.) psát test v tomto termínu však nebude na místě kontrolována! Tato kontrola a také oprava testu bude provedena až vyučujícím, který studenta během semestru vyučoval. Z tohoto důvodu je zapotřebí svého vyučujícího s přihlášením na termín srozumět (alespoň formou e-mailu), aby se předešlo nedorozuměním.

Pokud student úspěšně absolvoval tento předmět na VŠCHT nebo jemu podobný na jiné vysoké škole, může požádat o uznání zápočtu. V takovém případě kontaktujte garanta předmětu.

Studentům je velmi doporučeno vypracovat před zápočtovými písemkami vzorové testy!

Last update: Cejnar Pavel (15.01.2014)
Syllabus -

1. Information systems at ICTP. Basic services of the ICTP computer network: MS Outlook Web Access, VPN, WIFI connectivity. File transfer services, remote desktop connection. STUDENT Educational Info System, CIS, ESO, MOODLE. Information sources at ICTP. E-learning support for distance education at ICTP. Hardware, software (desktop applications, basic file formats), algorithm, computer program, forms of software licensing, common operating systems, computer viruses, data safety, national language support.

2. Creating technical documents using word processors: basic layout of technical documents, formulas and equations, tables.

3. Creating technical documents using spreadsheets: creating formulas and charts, visualization of experimental data - part I.

4. Creating technical documents using spreadsheets: creating formulas and charts, visualization of experimental data - part II.

5. Presentation of results: document publishing, data sharing between applications, PDF, online documents. Preparing a talk - presentations and posters.

6. Application examples - part I.

7. Using built-in functions in spreadsheets.

8. Advanced techniques of work with spreadsheet tools.

9. Using spreadsheets for engineering and scientific calculations - part I.

10. Using spreadsheets for engineering and scientific calculations - part II.

11. Introduction to macros. Automation of data and information processing.

12. Advanced techniques for experimental data processing in spreadsheets.

13. Application examples - part II.

14. Applied IT at ICTP.

Last update: Hrnčiřík Pavel (10.10.2017)
Registration requirements -

none

Last update: Hrnčiřík Pavel (11.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 80

 
VŠCHT Praha