SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2017/2018
  
Senzoric and Cybernetics in Chemistry: Term Project I - N445026
Czech title: Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii I
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / 0 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be given the opportunity to get acquainted with interesting applications, broaden their knowledge and skills in problem solving of complex character associated with the use of informatics disciplines. This is an individual comprehensive work to demonstrate the ability to solve the given technical problem. Assigned works are in relation to research and teaching issues of ICT.
Aim of the course -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be able to:

1. perform theoretical research report and regularly consult with the supervisor

2. solve individually or in groups the problems relating to the aim of the project

3. well prepare a written report on the project

4. critically evaluate the proposed solution

5. orally present the results achieved

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042.

Learning resources -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (04.07.2013)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Teaching methods - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Individuální konzultace, samostatná práce.

Syllabus -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (04.07.2013)

1.Formulation of project objectives.

2.Work on sub-tasks, communication with supervisor, working with literary sources.

3.Evaluation of achievements.

4.Written report on the project.

5.Oral presentation of project results.

Registration requirements -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (04.07.2013)

Mastering all previous subjects is assumed.

Course completion requirements - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

Nejpozději do konce 2. týdne letního semestru, po domluvě s vedoucím projektu, se v systému SIS přihlásit k zadanému projektu. (Budou hodnoceny pouze projekty, k nimž se student závazně přihlásil v SISu nejpozději do konce 2. týdne letního semestru.)

Vlastní práce: Podle pokynů vedoucího projektu. Projekty jsou navržené k samostatnému řešení zadaného úkolu v průběhu semestru. Je vhodné se před zahájením práce domluvit s vedoucím projektu na konkrétních dílčích úkolech, časovém rozvržení práce, způsobu konzultace apod.

Forma vypracování:

O způsobu řešení a dosaženém výsledku sepíše řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu dále řešitel prezentuje ústním vystoupením před komisí v rozsahu cca 7 minut prezentace a 10 minut diskuse. Komise uděluje hodnocení projektu v rozsahu A až F, při němž bere do úvahy:

(i) návrh hodnocení vedoucího projektu

(ii) celkovou úroveň práce

(iii) úroveň zprávy a prezentace.

Ústní obhajoba projektu probíhá v zápočtovém týdnu, k dispozici je počítač a dataprojektor. Zpráva se odevzdává na sekretariát ústavu 445 nejpozději den před obhajobou v jednom výtisku a také v elektronické formě (formát .pdf, .ps, .docx).

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 60
Protokoly z individuálních projektů 20

 
VŠCHT Praha