SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Information Engineering Project I - N445079
Title: Projekt inženýrské informatiky I
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)
The aim of this course is to enable students to participate in the scientific work of the Institute 445. Students in all fields of ICT can both expand their knowledge of science, and gain a deeper insight into sub-tasks associated with calculating method forms that can be used in developing own thesis (statistical data processing, software solutions, image analysis, database operations and below). How to log on to the project: the student can choose a specific project from the Project menu Institute 445, which is listed in the SIS / Select Works / Department - 445, Type of work - project. The project has the title designation BC. Or bring your own topic in consultation with the course supervisor, secretary of the department or the future leaders of the project. The project can be addressed individually or as a team (2-3 students), depending on the agreement with the project. The project may be presented at the SVK.
Aim of the course -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be able to:

1. perform theoretical research report and regularly consult with the supervisor

2. solve individually or in groups the problems relating to the aim of the project

3. well prepare a written report on the project

4. critically evaluate the proposed solution

5. orally present the results achieved

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

Learning resources -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (03.07.2013)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Teaching methods - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (12.11.2012)

Individuální konzultace, samostatná práce.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

Nejpozději do konce 2. týdne letního semestru, po domluvě s vedoucím projektu, se v systému SIS přihlásit k zadanému projektu. (Budou hodnoceny pouze projekty, k nimž se student závazně přihlásil v SISu nejpozději do konce 2. týdne letního semestru.)

Vlastní práce: Podle pokynů vedoucího projektu. Projekty jsou navržené k samostatnému řešení zadaného úkolu v průběhu semestru. Je vhodné se před zahájením práce domluvit s vedoucím projektu na konkrétních dílčích úkolech, časovém rozvržení práce, způsobu konzultace apod.

Forma vypracování:

O způsobu řešení a dosaženém výsledku sepíše řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu dále řešitel prezentuje ústním vystoupením před komisí v rozsahu cca 7 minut prezentace a 10 minut diskuse. Komise uděluje hodnocení projektu v rozsahu A až F, při němž bere do úvahy:

(i) návrh hodnocení vedoucího projektu

(ii) celkovou úroveň práce

(iii) úroveň zprávy a prezentace.

Při ústní prezentaci je k dispozici počítač a dataprojektor. Zpráva se odevzdává na sekretariát ústavu 445 nejpozději den před obhajobou v jednom výtisku a také v elektronické formě (formát .pdf, .ps, .docx).

Termín ústních obhajob projektů: zpravidla 14. týden semestru. Datum a čas bude upřesněn ke konci semestru.

Syllabus -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (03.07.2013)

1.Formulation of project objectives.

2.Work on sub-tasks, communication with supervisor, working with literary sources.

3.Evaluation of achievements.

4.Written report on the project.

5.Oral presentation of project results.

Registration requirements -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

none

Course completion requirements -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1. Consultation with the project manager.

2. Written report on the project solution.

3. Oral presentation.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
3 / 3 70 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 60
Report from individual projects 20

 
VŠCHT Praha