SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Information Engineering Project II - N445081
Title: Projekt inženýrské informatiky II
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)
The aim of this course is to enable students to participate in the scientific work in the field of computer science and gain a deeper insight into sub-tasks associated with real applications. Projects can be addressed individually or as a team. The specific projects will be announced every year in the Students information system. The project is finished by a written report and oral presentation of results.
Aim of the course -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be able to:

1. perform theoretical research report and regularly consult with the supervisor

2. solve individually or in groups the problems relating to the aim of the project

3. well prepare a written report on the project

4. critically evaluate the proposed solution

5. orally present the results achieved

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

Learning resources -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Requirements to the exam - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

Budou hodnoceny pouze projekty, k nimž se student závazně a po domluvě s vedoucím tématu přihlásil v SISu nejpozději do konce 2. týdne semestru.

O způsobu řešení projektu a dosaženém výsledku sepíše řešitel projektu písemnou zprávu v rozsahu minimálně 10 stran. Výsledky projektu dále řešitel prezentuje ústním vystoupením před komisí v rozsahu cca 7 min prezentace a 10 min diskuse. Komise uděluje hodnocení projektu v rozsahu A - F, při němž bere do úvahy:

1. návrh hodnocení vedoucího projektu

2. celkovou úroveň práce

3. úroveň zprávy a prezentace

Při ústní prezentaci je k dispozici počítač a dataprojektor.

Zpráva se odevzdává na sekretariát ústavu 445 nejpozději den před obhajobou v jednom výtisku a také v elektronicé podobě (formát PDF, PS, DOC*)

Termín ústních obhajob projektů je zpravidla v posledním týdnu semestru. Pokud student obhájí výsledky své práce na SVK, nemusí již v zápočtovém týdnu absolvovat ústní obhajobu. Pouze odevzdá písemnou zprávu.

Syllabus -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)

1.Formulation of project objectives.

2.Work on sub-tasks, communication with supervisor, working with literary sources.

3.Evaluation of achievements.

4.Written report on the project.

5.Oral presentation of project results.

Entry requirements - Czech
Last update: TAJ445 (15.11.2012)

Předmět N445081 - Projekt inženýrské informatiky II zastřešuje témata vypsaná v SISu vždy pro ZIMNÍ SEMESTR a uvozená znaky PIN2. Je volitelným předmětem ve 2. nebo 3. ročníku. Studenti všech oborů VŠCHT si v rámci tohoto předmětu mohou rozšířit znalosti z oblasti informatiky nebo získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s výpočetními metodami, které mohou být uplatněny i při zpracování např. bakalářských prací (statistické zpracování dat, programové řešení, obrazová analýza, databázové operace, aj.) Projekty mohou být pojaty individuálně nebo jako týmová práce (s výj. povinného předmětu ININ, kdy projekt musí být individuální) - podle domluvy s vedoucím projektu. Postup pro přihlášení na projekt: 1. Student si v nabídce projektů (zvláštní ikona SIS: Výběr práce, Ústav=445, Typ práce=projekt, příslušný ak. rok) zvolí téma označené PIN2. Je vhodné téma ještě konzultovat s vedoucím práce. Pokud má student zájem o práci na projektu s tématem, které není v SISu vypsáno, může oslovit garanta předmětu nebo tajemníka ústavu 445 a požádat o doporučení vhodného konzultanta 2. Student se nejpozději do konce 2. týdne semestru závazně přihlásí k vybranému tématu v SISu Vlastní práce pak probíhá během semestru podle pokynů vedoucího projektu. Je vhodné se před zahájením práce domluvit s vedoucím projektu na konkrétních dílčích úkolech, časovém rozvržení práce, způsobu konzultací apod. Projekt je uzavřen písemnou zprávou (viz požadavky na uzavření předmětu) a výsledky práce jsou prezentovány před komisí. Výsledky projektu je možno prezentovat také na SVK.

Registration requirements -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

none

Course completion requirements -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (02.02.2018)

1. Consultation with the project manager.

2. Written report on the project solution.

3. Oral presentation.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.8 21
Obhajoba individuálního projektu 0.7 20
Práce na individuálním projektu 1.5 42
3 / 3 83 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 40
Report from individual projects 40

 
VŠCHT Praha