SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Documentation II - N700012
Title: Výtvarná dokumentace II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Is interchangeable with: B700012
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
The target of this subject is to improve student's artistic, graphic and modelling skills. Students are practicised in planar and three-d documentation of objects and their details connected with actual reconstruction and filling of restored artefact.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to

  • use artistic skill needed for conservation of cultural heritage objects.
  • use art and graphic documentation of objects and their details.
  • use 3D documentation of objects and their details.

Literature -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Materials are available at teachers.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Materials are available at teachers.

Teaching methods - Czech
Last update: TAJ148 (25.09.2013)

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky symbolů a atributů v ikonografii a mytologii. Studie liturgické památky, islámské ornamentiky, královské koruny, vladařských insignií, studie restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

Plošné a plastické dokumentace figurálních a monumentálních keramických a skleněných objektů.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie vývojových prvků v baroku, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Studie vývojových prvků v rokoku, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 2 výkresů A2

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Dokumentace dle předlohy v počtu 9ks.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (25.09.2013)

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:

Mastering of problematic of art, graphic and plastic stylization of floral motives and ornaments. Studies of chosen set of ornaments and figural objects from metal and others. Studies of chosen cultural heritage objects, their details; filling, reconstruction and technical drawing.

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:

2D and 3D documentation of shapes, floral motives, animal motives, anthropomorphic and figural motives, linear, geometric and abstract motives, motives with complex composition. 2D and 3D documentation of figural and monumental ceramics and glass objects.

Entry requirements - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE II. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE I.

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Art documentation I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha