SubjectsSubjects(version: 884)
Course, academic year 2020/2021
  
General Education and Didactics (Curriculum and Instruction) - N832016
Title: Obecná pedagogika a didaktika
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Váňová Miroslava doc. PhDr. CSc.
Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)
The course will introduce students to the basics of pedagogy as a social science. It will familiarize students with the basic methods of scientific research in pedagogy, basic contemporary theories of education and the current education system of the Czech Republic.
Aim of the course -
Last update: TAJ832 (26.08.2013)

Students will be able to:

Correctly use specialist terminology, prepare and implement educational research, properly apply different teaching methods and use various forms of evaluation.

Literature -
Last update: TAJ832 (27.08.2013)

R:ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VSCHT, 2005.

R:PETTY,G. Moderní vyučování. Praha: Portál,1996.

R:SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV,1999.

R:KOLÁŘ, Z.,ŠIKULOVÁ.;R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2005.

A:BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

A:GARDNER,H. Dimenze myšlení.Teorie rozmanitých inteligencí.Praha:Portál,1999.

A:GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

A:KOUKOLÍK, F. Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003.

A:KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele Praha: Portál, 1996.

A:LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie.Bratislava: IRIS, 2001.

A:LIESMANN, K.P. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia 2008.

A:PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. Praha:Portál 2004.

A:VALIŠOVÁ, A.et al. Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999.

Learning resources -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.11.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety;http://eso.vscht.cz/autori/1689/

Syllabus -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Pedagogy as a science

Methodology of pedagogy

Empirical research in pedagogy

The interaction of biological and social factors in the development of personality

Society and its educational potential

The current education system of the Czech Republic. International Standard Classification of Education (ISCED)

Education of pupils with special educational needs

Didactics, content and development

Concepts and philosophical bases of some contemporary theories of education

Objectives of teaching

Modernization of educational content

The system curricular documents, and their development.

Organizational forms of teaching. Methods of teaching. Teaching conditions

Communication of the teachers and pupils in the teaching.

Pedagogical diagnostics

Registration requirements -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

None

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Defense of an individual project 10
Examination test 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha