SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychology of Youth - N832023
Title: Psychologie mládeže
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2015 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (08.10.2013)
The course focuses on understanding the developmental patterns and specific changes in the psyche and human behavior in adolescence. The main aim is to acquire knowledge in different areas of development with a focus on adolescence, understanding of this period in the whole continuum of development and the ability to apply this knowledge in specific situations at school as a teacher.
Aim of the course -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (08.10.2013)

Soft skills:

1. The development of empathy, effective communication

2. Problem solving

3. Independence, creativity, flexibility

Specific competences:

4. Understanding the basic development patterns

5. Understanding the specific development challenges of each period, with a focus on adolescence

6. Solving educational issues

7. Understanding the role of adults in the education of adolescents

Literature -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (02.03.2016)

R: THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.

R: VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.

R: LANGMEIER, Jiří a Dana Krejčířová. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.

R: ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. Vyd. 2., přepracované. Praha: Portál, 2006, 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

A: TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK a Jan ŠIRŮČEK. Sebepojetí a identita v adolescenci: Sociální a kulturní kontext. Brno: MAsarykova Univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5107-2.

A: SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7.

A: MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2012. ISBN 978-80-87474-46-4.

A: HAVLÍČKOVÁ, Hana. Analýza seznamování na internetu v kontextu konceptu vynořující se. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce David Šmahel.

A: VAVRDA, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 223 s. ISBN 80-7106-672-9.

A: VAŠUTOVÁ, Maria a Michal PANÁČEK. Mezi dětstvím a dospělostí: vybrané kapitoly z psychologie adolescence. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, 137 s. ISBN 978-80-7464-125-1.

A: SMÉKAL, V.; LACINOVÁL.; KUKLA, L. a kol. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2004

A: BLOS, P. The adolescent passage: Developmental issues. New York: International Universities Press, 1979.

A: KATRŇÁK, T. a kol. Na prahu dospělosti. Praha: Dokořán, 2010

A: MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.

A: ARNETT, Jeffrey Jensen. Adolescense and emerging adulthood: a cultural approach. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2009, xvii, 558 s. ISBN 978-0-13505-258-7.

A: ARNETT, Jeffrey Jensen. Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties [online]. New York: Oxford University Press, 2004, viii, 270 p.

Learning resources -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (10.12.2014)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=27

Syllabus -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (08.10.2013)

1. Periodization of development: the classical periodization, psychoanalytic concept of the development of S. Freud, Erikson´s periodization of development, attachment theory and its relevance to adolescence.

2. Adolescence: temporal definition, stages of adolescence, the specifics of this period in particular areas (overview), Erikson's view of adolescence, Arnett´s concept of emerging adulthood

3. Identity and self-esteem in adolescence: The concept of identity in developmental psychology, the origins of identity development in early childhood and further development throughout life, self-esteem and identity in adolescence, Erikson´s and Marcia´s attitude, identity as a belonging to the group, the modern phenomenon of virtual identity

4. Social development, relationships to adults: characteristic attributes related to adult relationships with parents, relationships with teachers and mentors, the possibility of influencing the relationship of adolescents to adults

5. Social development, relationships with peers: the importance of peers in adolescence, development of friendships, the influence of the internet on friendships, belonging to the peer group as a specific area of identity, youth subcultures and their risks and the impact on the school environment

6. Social development, early love affairs: influences on the first love affairs, subjective importance of love affairs for teens and their understanding of the love affairs, the development of love affairs in teenagers view, Arret´s theory, the influence of the Internet on relationships

7. The specific importance of mobile phones for Teens

8. Emotional development in adolescence, typical characteristics, implications for school, specific fears during adolescence, reasons of emotional changes in adolescents

9. Physical changes in adolescence: the specifics of boys and girls, the impact on the psyche of a teenager, the consequences for the school environment and the behavior of the teacher, the importance of physical appearance, dressing as part of identity

10. Cognitive development in adolescence, Piaget´s periodization, stage of formal thought the operation and possibilities for the learning process

11. Perspective on life and professional orientation in adolescents: determinants of professional orientation, the role of a teacher, influence of a family, Arnett´s view of a finding work identity in emerging adulthood, instability in decision-making and the impact of the teacher.

Registration requirements -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (08.10.2013)

any

Course completion requirements - Czech
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (02.03.2016)

Samostudium v e-learningu a splnění úkolů

Ústní zkouška

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha