SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Ethics of education - N832026
Title: Etika výchovy
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Etika výchovy
Guarantor: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)
Ethics education is the professional ethics of teaching profession. The objective of the course is to provide students with explanation of the basic moral values, moral relationships and moral standards which they meet in their pedagogical practice. It gives a brief overview of the development of ethical thinking and of the main contemporary ethical concepts. It shows solution of various ethical issues and situations on practical examples to the students.
Aim of the course -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Students will be able to:

Properly use ethical terms and concepts, recognize and understand various ethical concepts and their practical aspects, understand and respect individual specifics of the pupils, know the various codes of ethics and apply their principles in the pedagogical practice.

Literature -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

R.

ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.

HENRIKSEN,J.O.,VETLESEN A.J. Blízké a vzdálené.Etické teorie a práce s lidmi. Brno: Albert 2000.

ŠVARCOVÁ,I. Základy pedagogiky. Praha:VŠCHT , 2008, kap. 15 a 17.

A.

BREZINKA,W. Základy filosofie výchovy. Praha: Zvon, 1996.

DOROTÍKOVÁ, S. Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha: Karolinum, 2005.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

VYMĚTAL, J. REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dětem a dospělým. Praha: Portál, 2001.

ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998.

ARISTOTELÉS, Etika Nikomachova. Praha: Academia, 1996.

JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha:Triton, 2003.

JANOTOVÁ, H. et al. Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.

Learning resources -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (21.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Syllabus -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Basic ethical concepts

Ethics as a science, ethics, morality, conscience, categories of good and evil, freedom of a human being. Moral norms and values. Axiological problems of education.

Social relations in education

Human relationship as part of a profession. Moral aspects of the teaching profession. Education and self-education. Teacher's authority and its limits

Respect for pupil´s individuality as an independent entity.

Professional ethics.

Basic ethical antinomy of education

Moral qualities of a teacher

Pitfalls of the teaching profession

Registration requirements -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

None

Course completion requirements -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (09.08.2013)

Course Credit 2.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 20
Examination test 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha