SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Special Pedagogy - N832028
Title: Úvod do speciální pedagogiky
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2016 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 15 / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)
The course is focused on developing the right attitudes to people with physical and social disabilities, on acquiring basic knowledge of the capabilities and needs of children and pupils with various types of disabilities and ways of education.
Aim of the course -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Students will be able to:

Recognize individual types of disabilities, be familiar with the system of education of pupils with special educational needs, communicate with integrated pupils with disability and social handicaps and participate in their education.

Literature -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (02.03.2016)

B:

ŠVARCOVÁ, Iva. Úvod do speciální pedagogiky. 1. Praha: VŠCHT Praha, 2015.

ŠVARCOVÁ,I.Základy speciální pedagogiky. Praha: PARTA, 2012.

Výuka k různosti: učební opora pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy, vč. škol speciálních, dostupnéna: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/

R:

Můj spolužák... se specifickými potřebami. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 216 stran. ISBN 978-80-7435-479-3.

JACOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování: studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, Učitelství v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři ; kurz: Uvedení do speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 68 s. ISBN 978-80-7290-657-4.

KIMPLOVÁ, Tereza. Ztráta zraku: úvod do psychologické problematiky. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 120 s. ISBN 978-80-7368-917-9.

THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 453 s. ISBN 80-7367-091-7.

HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vydání první. Praha: Portál, 2012, 159 stran. ISBN 978-80-262-0084-0.

NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 166 s. ISBN 978-80-7367-873-9.

Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724782. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081796159_1.pdf

BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Etnické komunity: Romové. Vydání první. Praha: FHS UK, 2013. ISBN 978-80-87398-45-6.

LHOŤAN, Lukáš. Rozmanitostí proti předsudkům: Romové, Vietnamci, Muslimové a Ukrajinci v České republice. 1. vyd. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2012. ISBN 978-80-904932-2-3.

HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.

Learning resources -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (16.02.2016)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=62

Syllabus -
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D. (02.03.2016)

11. Special Education and its subspecialties. Options of education of pupils and students with special needs, types of special schools.

2. Integration of pupils with disabilities into mainstream education. Inclusive education.

3. Education of students with specific learning disorders.

4. Education of students with behavior disorders.

5. Education of students with visual impairments.

6. Education and students with hearing impairments.

7. Education and students with physical disabilities and physical handicaps.

8. Education and students with impaired communication skills.

9. Education of students with autism spectrum disorders.

10. Education of students from national and ethnic minorities. Language barrier students - foreigners, intercultural differences among students, the largest ethnic minority in the Czech schools, the attitude of Czech education to ethnic minorities.

12. Education of gifted students.

Registration requirements -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

None

Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 40
Defense of an individual project 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40

 
VŠCHT Praha