SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Chemistry - N832029
Title: Didaktika chemie
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Dušek Bohuslav Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)
The subject is concentrated primarily on the basic topics of the general didactics of chemistry and on the application of didactic principles in the teaching of chemical subjects. Heightened attention is paid to the issues of school chemical experiments.
Aim of the course -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)

Students will be able to:

aplply the general didactic principles in teaching chemistry,

work out the preparation for chemistry lesson and realize it in teaching at high schools,

prepare and realize a school chemistry experiment (demonsration and/or pupil's) in particular from the point of view of safety and efficiency.

Literature -
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

R: DUŠEK B. Kapitoly z didaktiky chemie. Praha:VŠCHT, 2009.ISBN 978-80-7080-736-1

A: ČTRNÁCTOVÁ, H.; HALBYCH J. Didaktika a technika chemických pokusů. Praha: Karolinum, 1997.

A: PROKŠA, M. Technika a didaktika školských pokusov z chemie. Bratislava:UK, 2005.ISBN 80-223-1943-0.

A: Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích.

A: Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (díl 8: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami).

Learning resources -
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

none

Teaching methods - Czech
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (26.11.2012)

Účast na přednáškách 28 hod. tj. 1,0 kr

Účast na seminářích 14 hod. tj. 0,5 kr

Seminární práce 28 hod. tj. 1,0 kr

Konzultace 14 hod. tj. 0,5 kr

Příprava na ústní zkoušku 28 hod. tj. 1,0 kr

Celkem 112 hod. tj. 4 kr

Requirements to the exam - Czech
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (19.07.2013)

Pro zápočet ze cvičení je vyžadováno písemné zpracování podkladů k šesti seminářům (témata seminářů viz webové stránky KUHV).

Syllabus -
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

1. The position of chemistry as a school subject. The history of chemistry and the history of teaching chemistry. General and school educational programme.

2. Didactic principles in teaching chemistry. The system of the didactic principles.

3. The factors influencing teaching: Goals and the measurement of performance, subject matter, psychostructure, sociostructure.

4. Teaching means and their division. Organization forms of teaching chemistry.

5. Didactic methods verbal, demonstrational (demonstration experiment) and practical (pupil’s experiment).

6. School chemical experiment. Classification, organization of class, work safety, assessment of students in laboratory.

7. Facilities for teaching chemistry. Classrooms and auxiliary rooms.

8. Teaching aids for chemistry. Classification. Visualization.

9. Chemicals in teaching (demonstration, consumable and waste). Current legislation and school experiment.

10. Models. Relations between model and reality. The function of model. The classification of models by various criteria.

11. Pictorial aids in teaching chemistry. Classification. Strengths and weaknesses of some pictorial aids.

12. Teaching process. Traditional teaching and its disadvantages. Programmed learning. E-learning.

13. Preparation of the teacher for teaching. Working plane. Written preparation for chemistry lesson.

14. Further education of chemistry teachers. Information sources for the teachers of chemical subjects.

Entry requirements - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (22.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N832016

Registration requirements -
Last update: Dušek Bohuslav Ing. CSc. (09.08.2013)

N832016 General pedagogy and didactics

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Oral examination 80

 
VŠCHT Praha