SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Education of talented students in chemistry - N832055
Title: Vzdělávání nadaných žáků v chemii
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2018 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (31.08.2018)
The subject provides basic orientation in the psychological concepts of talent, focuses on the specifics of talent in the natural sciences and emphasizes the importance of perceiving the individuality of a pupil. A special-pedagogical point of view clarifies the possibilities of supportive means at school in the framework of inclusive education. The instructional perspective brings methods of working with talented pupils within a common classroom. There are also specialized competitions and extra-curricular and leisure-time activities focused on the development of talent in natural science.
Literature - Czech
Last update: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (31.08.2018)

Cihelková, J. (2017). Nadané dítě ve škole: náměty do výuky pro celou třídu. Praha: Portál.

Farah, J. N. (2018). Successful Classroom Management for Gifted and Twice-Exceptional Students: Professional Learning Modules. Prufrock Press.

Fogarty, R., Kerns, G. M., & Pete, B. M. ([2018]). Unlocking student talent: the new science of developing expertise. New York, NY: Teachers College Press.

Freeman, Y. S., Freeman, D. E., & Ramírez, R. (c2008). Diverse learners in the mainstream classroom: strategies for supporting all students across content areas, English language learners, students with disabilities, gifted/talented students. Portsmouth, NH: Heinemann.

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada.

Chemická olympiáda [Online]. (2016). Retrieved August 31, 2018, from https://olympiada.vscht.cz/cs/

Miller, A. (2012). Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého Já (Přeprac. a rozš. vyd). V Praze: Triton.

Mudrák, J. (2015). Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada.

TALNET online k přírodním vědám [Online]. (2011). Retrieved August 31, 2018, from http://www.talnet.cz/

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (31.08.2018)

1. Charakteristika nadaných, koncepce nadání

2. Nadaní žáci v přírodních vědách

3. Práce s nadaným žákem v rámci běžné výuky ve třídě. Vhodné organizační formy práce s heterogenní skupinou. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy, základní a rozšiřující učivo.

4. Nadání jako speciální vzdělávací potřeba. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, žáci s dvojí výjimečností.

5. Chemická Olympiáda. Letní soustředění a tábory, přírodovědné soutěže.

6. Badatelsky orientovaná výuka.

7. Mimoškolní aktivity: Talnet, SOČ.

 
VŠCHT Praha