Selected Chapters of Instrumental Analysis and Diagnostic Methods for Monument Care - P036003
Title: Vybrané kapitoly instrumentální analýzy a diagnostických metod pro památkovou péči
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Bayer Karol Ing.
Examination dates   
Annotation - Czech
Zaměření předmětu lze rozdělit na několik základních oblastí. Jednak seznámí studenty s obecnými principy a cíli průzkumu uměleckých a umělecko-řemeslných děl s využitím přírodovědných metod, včetně koncepční přípravy interdisciplinárně průzkumu, nebo využití uvedených metod v rámci výzkumné činnosti. Dále se studenti obeznámí s jednotlivými analytickými a diagnostickými metodami využívanými v současnosti v dané oblasti. Využití (možnosti a limity) jednotlivých metod budou ilustrovány na konkrétních příkladech.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Mazzeo, R., Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Springer, Berlin, 2017

D:Matteini M., Moles A., Naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden in der Restaurierung, Callwey Verlag 1995.

D:Scientific Examination of Art;Modern techniques in conservation and analysis, Proceedings of the National Academy of Sciences, The national academic press, Washington, D.C., 2003.

D:Maringer F., Strahlenuntersuchung an Kunstwerken, Seemann Verlag, 2005

Odborná periodika: Studies in Conservation, Journal of Cultural Heritage

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech
  • principy a cíle přírodovědného průzkumu
  • současné principy a způsoby odběru vzorků, jejich možnosti dokumentace a možnosti dalšího zpracování
  • obecný přehled současných diagnostických a analytických metod
  • mikroskopické metody – optická a rastrovací elektronová mikroskopie (princip, možnosti a využití)
  • spektrální analytické metody (princip, možnosti a využití)
  • chromatografické analytické metody (princip, možnosti a využití)
  • metody datování historických materiálů (princip, možnosti a využití)
  • diagnostické metody zaměřené na hodnocení stavu uměleckých a umělecko-řemeslných děl (princip, možnosti a

využití)

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

zkouška, hodnocena je i aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)