SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Methodological Approaches and Ethical Principles of Preservation of Cultural Heritage Objects - P064002
Title: Metodické přístupy a etické principy péče o objekty kulturního dědictví
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Ďoubal Jakub doc. Mgr.art. Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší obeznámení se s metodologii konzervátorsko-restaurátorského zásahu a s metodickými přístupy a etickými principy v konzervovaní-restaurování. Přednášky a semináře představí metodický rámec, který se uplatňuje v tzv. procesu rozhodování konzervování-restaurování a poskytnou teoretickou nadstavbu ke klíčovým tématem předmětu. Součástí setkání budou diskuse nad případovými studiemi a ilustrativními situacemi z praxe pro komparativní výzkum jako podpora hlavnímu výzkumu disertační práce. Předmět klade velký důraz na dosažení cílů učení, a to zejména podporou aktivního zapojení studentů do procesu rozmanitostí témat a co nejlepším využitím těchto nástrojů s cílem zajistit porozumění a získání strukturovaného přehledu učiva. Absolvent studijního předmětu prokazuje široké a hluboké znalosti metodických aspektů ochrany a konzervování-restaurování kulturního dědictví, které vyhodnocuje a reflektuje ve své samostatně koncipované výzkumné práci na odpovídající profesionální úrovni, je schopen je rozvíjet a samostatně koncipovat závěry pro další výzkumnou i praktickou práci v oboru v samostatném a profesionálním řešení komplexních konzervátorsko-restaurátorských problémů. Absolventi studijního předmětu umí kompetentně a samostatně rozvíjet a vyhodnocovat všechny metodologické aspekty, které ovlivňují konzervátorsko-restaurátorské ošetření objektů kulturního dědictví, pozná jejich metodické přístupy a etické principy, dále pak samostatně kriticky vyhodnotit historické i současné konzervátorsko-restaurátorské intervence, odborně je interpretovat a zprostředkovat odborné i široké veřejnosti způsobem umožňujícím rozšiřovat poznání oboru původním výzkumem. S využitím odborných znalostí absolvent umí samostatně kriticky vyhodnotit předešlé (i historické) konzervátorsko-restaurátorské zásahy a postupy a samostatně tvůrčím způsobem řešit teoreticky i praktický problém při návrhu pokročilých výzkumných postupů v oboru péče o hmotné kulturní dědictví. Absolventi studijního předmětu jsou schopni řádně, odpovědně, odborně a kompetentně vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k platné legislativě, metodickým pokynům, v souladu s Etickým kodexem konzervátora-restaurátora, samostatně odborně a kompetentně koordinovat tým spolupracovníků z relevantních oborů při realizaci aktu metodického přístupu v konzervovaní-restaurovaní v souladu s podmínky tzv. metodického procesu rozhodování v konzervování-restaurování.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Appelbaum, Barbara: Conservation Treatment Methodology, Elsevier: 2007

Z: Dvořák, Max: Katechismus památkové péče, Praha: NPÚ: 2004

Z: Hlobil, Ivo: Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha: 2008

Z: Stanley Price, Nicolas – Kirby Talley, Jr.M. – Melucci Vaccaro, Alessandra (eds.): Historical and Philosophical Issues in the Conservation of the Cultural Heritage, Los Angeles: GCI: 1996

D: Bakoš, Ján: Intelektuál a pamiatka, Bratislava: Kalligram: 2004

D: Bauerová, Zuzana: Proti času, UMPRUM Praha: 2015

D: Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Kutná Hora: Tichá Byzanc: 2000

D: Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann: 2011

D: Hlobil, Ivo – Kruis, Ivan (eds): Riegl Alois (1858–1905). Moderní památkové péče. Praha: NPÚ: 2003.

D: Muňoz Viňas, Salvador: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier: 2005

D: Wagner, Václav: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha: NPÚ: 2005

D: he Decision-Making Model for the Conservation and Restoration of Modern and Contemporary Art, Foundation for the Conservation of Modern Art/Netherlands Institute for Cultural Heritage: 1999

Další odborná literatura ke konkrétnímu tématu je vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Last update: Kubová Petra (11.11.2019)
Syllabus - Czech
  • Etika a metodické přístupy z perspektivy historie restaurování a ochrany kulturního dědictví.
  • Legislativa, národní a mezinárodní dokumenty, etické kodexy
  • Koncepce restaurátorského zásahu
  • Jednotlivé restaurátorské postupy z pohledu metodologie a etiky restaurování (čištění, konzervace, doplňování a rekonstrukce)
  • Dokumentace restaurátorského zásahu jako pramen poznání

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška, hodnocena je i aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha