SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Restoration and Conservation of Photographic Materials - P064003
Title: Restaurování a konzervování fotografických materiálů
Guaranteed by: The Academy of Performing Arts in Prague (064)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Borýsková Štěpánka MgA. Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je prohloubení a systematizace znalostí studenta v oblasti restaurování a konzervace veškerých fotografických materiálů a jejich adjustací. Schopnost vedení srozumitelné a přesvědčivé odborné diskuze v této problematice ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti. Student přistupuje individuálně k zadanému dílu, tzn. podrobným vypracováním restaurátorského průzkumu fyzického stavu zadaného objektu, jehož nedílnou součástí je fotografická dokumentace. Při svoji práci samostatně vyhodnocuje výsledky výzkumu odborných pracovišť pro získání analytických měření jednotlivých materiálů objektu a také zjištění jejich degradace. Na základě samostatně i kolektivně vyhodnocených informací je vedena diskuze o řešení daných poškození a možnostmi jejich restaurování. Součástí diskuze je správná interpretace analýz, vzájemná korelace získaných informací ve vztahu k ošetřovanému objektu. Pro absolvování předmětu musí student splnit: - vypracování restaurátorského záměru, který bude schválen školitelem, investorem, majitelem a relevantními institucemi; - aplikace schválených postupů pro zadaný objekt; - veškeré postupy jsou v průběhu restaurátorského procesu zaznamenány písemně a fotograficky; - dle těchto podkladů diskutuje na seminářích jednotlivé etapy; - na závěr student vypracuje podrobný restaurátorský protokol s fotografickou dokumentací v souladu s platnou legislativou. Po absolvování tohoto semináře je student schopen prokázat: - schopnost vést odbornou diskuzi v dané problematice; - samostatné posouzení a kritické zhodnocení aplikace restaurátorských zásahů; - hlubokou a systematickou orientaci v současných přístupech v oboru v rozsahu odpovídající soudobému stavu poznání; - samostatně a odpovědně realizovat restaurátorský zásah odpovídající standardům a etice v současném přístupu restaurování.
Last update: Kubová Petra (05.11.2019)
Literature - Czech

Z: HENDRIKS, Klaus B. Fundamentals of Photography Conservation: A Study Guide. Toronto, Ontario Canada: Lugus, 1991. ISBN 0921633807.

Z: LAVÉDRINE, Bertrand, Jean-Paul GANDOLFO a Sibylle MONOD. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: Getty Conservation Institute. 2003. ISBN 0892367016.

D: REILLY, James M. Care and Identification of 19th-Century Photographic Prints. Rochester, NY: Eastman Kodak Company, 1986. ISBN 0879853654.

D: CLARK, Gary W. Cased Images and Tintypes KwikGuide: A Quide to Identifying and Dating Daguerreotpes, Ambrotypes and Tintypes. San Bernardino: Photo Tree, 2014. ISBN 9780983578598.

D: ĎUROVIČ, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. V Praze: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-383-6.

Vědecké databáze typu Scopus nebo WoS.

Last update: Kubová Petra (05.11.2019)
Syllabus - Czech
  • Přehled fotografických technik
  • Mechanické a chemické čištění různých typů světlocitlivých vrstev fotografických pozitivů a negativů
  • Doplňky chybějících fragmentů různých typů fotografických pozitivů na papírových podložkách
  • Metody fixace fotografických negativů na skleněných podložkách
  • Metody re-adjustace přímých fotografických pozitivů - daguerrotypie, ambrotypie, ferrotypie
  • Preventivní konzervace fotografických technik - specifika jednotlivých materiálů
  • Zásady vystavovaní

Last update: Kubová Petra (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Písemná nebo ústní zkouška (80 %)

Aktivita studenta v průběhu semestru, inovativní přístup k dílčím úkolům a zpracování prezentace na konkrétní zadání (20 %)

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha