SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Advanced Capital Budgeting - P501002
Title: Pokročilé otázky investičního rozhodování
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : D101001
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (09.12.2020)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými tématy pokročilé teorie podnikových financí a jejími aplikacemi, s důrazem na kvantitativní metody, investiční rozhodování, financování a oceňování investic. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k tématu disertace.
Literature - Czech
Last update: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (09.12.2020)

povinná:

[1] Copeland, T.E., Weston, J.F., Shastri, K. Financial Theory and Corporate Policy. 4. vyd. Pearson, Boston 2005. ISBN 0-321-12721-8

[2] Ogden, J.P., Jen, F.C., O’Connor, P.F. Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies. Prentice Hall, Upper Saddle River 2003. ISBN 0-13-091568-8

[3] Damodaran, A. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. 3. vyd. John Wiley, Hoboken 2012. ISBN 971-1-118-01152-2

[4] Bierman, H., Smidt, S. The Capital Budgeting Decision: Economic Analysis of Investment Projects. 9. vyd. Routledge, New York 2012. ISBN 978-0-415-40003-9

doporučená:

[5] Tirole, J. The Theory of Corporate Finance. Princeton University Press, Princeton 2006. ISBN 978-0-691-12556-5

[6] Vlachý, J. Corporate Finance. Leges, Praha 2018. ISBN 978-80-7502-291-2

[7] Fotr, J., Hnilica, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 2. vyd. Grada, Praha 2014. ISBN 978-80-247-5104-7

[8] Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. 2. vyd. John Wiley, Hoboken 2006. ISBN 978-0-471-74748-2

Další literatura podle zadání přednášejícího.

Syllabus - Czech
Last update: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (09.12.2020)

1. Úvod do problematiky, návaznost na předchozí znalosti a téma disertační práce

2. Teoretická východiska podnikových financí, jejich vývoj a vazba na praxi

3. Kritéria investičního rozhodování a jejich využití; odhady peněžních toků pro různé typy projektů

4. Problém diskontní míry a nákladovosti financování

5. Investiční rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti, modelování investic

6. Problematika životního cyklu, utopené náklady,externality, synergie

7. Reálné opce a jejich využití při investičním rozhodování a oceňování

8. Oceňovací modely podniků a projektů

9. Rozhodování při fúzích, akvizicích a odprodejích aktiv

10. Struktura financování a rozhodování o zdrojích financování

11. Agenturní teorie, informační asymetrie a její důsledky

12. Podnik ve finanční tísni a restrukturalizaci

13. Případová studie a konzultace k tématu disertace

14. Prezentace seminární práce a odborná rozprava

Course completion requirements - Czech
Last update: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (09.12.2020)

Obhajoba individuálního projektu, odborná rozprava

 
VŠCHT Praha