Radiation Methods for Study of Monuments - P502003
Title: Radiační metody studia památek
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Musílek Ladislav prof. Ing. CSc.
Examination dates   
Annotation - Czech
Studijní předmět seznamuje studenty s nejvýznamnějšími metodami využívajícími ionizující záření ke studiu hmotného kulturního odkazu minulosti. Hlavní pozornost je věnována dvěma okruhům aplikací: určování stáří objektů a analýze jejich materiálového složení. Pro celkový přehled je doplněna i informace o možnostech, které skýtá pro poznání památkových předmětů elektromagnetické záření s větší vlnovou délkou, tj. UV, viditelné a IR. Pozornost je věnována též zobrazovacím metodám a využití velkých dávek ionizujícího záření k radiačnímu ošetření památek. Cílem je poskytnout studentům široký přehled o možnostech těchto metod. Přednášky budou doplněny semináři, v nichž studenti budou řešit projektovým způsobem konkrétní návrhy aplikací.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Mazzeo, R. (Ed.):Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Berlin, Springer 2017. ISBN: 978-3-319-52802-1.

IAEA,: Uses of Ionizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation, IAEA Vienna 2017. ISBN: 978-92-0- 103316-1

Vybrané články v odborných časopisech, především Archaeometry, podle dohody s vyučujícím.

D: Bradley,D. – Creagh,D. (Eds.): Physical Techniques in the study of art, archaeology and cultural heritage. Amsterdam, Elsevier, 2006 (Vol. 1), 2007 (Vol. 2). ISBN: 978-0-444-52131-6, 978-0444-52856-8.

D: IAEA Radiation Technology Series No. 2: Nuclear techniques for cultural heritage research. Vienna, IAEA 2011.ISBN: 978-92-0-114510-9.

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech

1. Přehled metod studia památkových objektů a předmětů a jejich cílů

2. Fyzikální základy: radioaktivita, vlastnosti elektromagnetického záření a neutronů a jejich interakce s látkou

3. Metody určování stáří: radiouhlíková metoda

4. Metody určování stáří: termoluminiscence

5. Metody určování stáří: opticky stimulovaná luminiscence a elektronová spinová resonance

6. Další metody pro určování stáří, využívající ionizující záření

7. Analytické metody: aktivační analýza

8. Analytické metody: rentgenfluorescenční analýza

9. Analytické metody: Mössbauerův efekt

10. Metody využívající viditelné, UV a IR záření

11. Zobrazovací 2D a 3D metody užívající záření X a neutrony

12. Využití difrakce záření X a neutronů

13. Radiační ošetření památek velkými dávkami ionizujícího záření

14. Závěrečný souhrn: materiály a metody

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

ústní zkouška

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)