SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
X-ray Fluorescence Analysis and its Application in Monument Preservation - P502004
Title: Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Čechák Tomáš prof. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Studijní předmět seznamuje studenty s principem, přístrojovým vybavením a praktickým použitím metody rentgenové fluorescenční analýzy, která umožňuje nedestruktivní stanovení prvkového složení různých materiálů. Teoretické základy a především pak aplikace této metody se soustřeďují na analýzu materiálů důležitých v péči o předměty hmotného kulturního dědictví. Přednášky jsou doplněny praktickou ukázkou měření vybraných vzorků a následnou analýzou naměřených dat.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Shugar, A.N. - Mass J.L.: Handheld XRF for Art and Archaeology, Leuven University Press, 2014. ISBN: 978-90-5867-934-5.

Z: Fonseka, R.: X-Ray Fluorescence, Nova Science Publishers Inc., 2018. ISBN: 9781536143034

Nejnovější články v odborných časopisech, především X-ray Spectrometry, Spectrochimica Acta Part B a Radiation Physics and Chemistry.

D: Mazzeo, R.: Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Springer, Berlin, 2017. ISBN: 978-3-319-52802-1

D: Donais, M. K. - Georg, D. B.: X-Ray Fluorescence Spectrometry and Its Applications to Archaeology, Momentum Pr., 2018, ISBN: 9781944749293.

D: IAEA,: Uses of Ionizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation, IAEA Vienna 2017. ISBN: 978-92-0- 103316-1

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech

1. Principy analytických metod založených na emisi charakteristického záření

2. Přístrojové vybavení a jeho charakteristiky

3. Kvalitativní analýza – postupy vyhodnocování spekter charakteristického záření

4. Kvantitativní a semikvantitativní analýza při neinvazivních průzkumech a měřeních in-situ

5. Rentgenová fluorescenční analýza kovů

6. Rentgenová fluorescenční analýza skla a keramiky

7. Rentgenová fluorescenční analýza maleb a rukopisů

8. Rentgenová optika a její využití v rentgenové fluorescenční analýze

9. Mikroanalýza a skenovací metody

10. Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

11. Využití výpočetních metod založených na metodě Monte Carlo

12. Techniky pro určení hloubkové distribuce prvků

13. Kombinace rentgenové fluorescence s dalšími analytickými metodami

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

ústní zkouška

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha