SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic Marketing - V837001
Title: Základy marketingu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (400)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety
Old code: ZM
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Grosová Stanislava doc. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course focuses on understanding the goals and tasks of marketing management in the company. Students will become familiar with possibilities of marketing and learn the procedures and techniques used in market segmentation, positioning and designing the marketing mix. Marketing mix is presented as a set of objectives and decisions in the field of product, price, distribution and communication policies. Understanding is deepened by presenting chemica, pharma and food products case studies.
Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Aim of the course -

Students will be able to:

Design a marketing environment model for an enterprise

Analyse the competitors of an enterprise

Design the marketing mix of a product

Manage the system of marketing communication

Collaborate with distributors

Price new products

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Literature -

R:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2004,8070805056

A:Zamazalová a kol.,Marketing,C.H.Beck,Praha,2010,9788074001154

A:Kotler P., Keller K.L.,Marketing Management,Grada,Praha,2007,9788024713595.

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Learning resources -

http://uem.vscht.cz/node/74

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Teaching methods - Czech

Přednáška je zaměřená na dané téma, je podporovaná prezentací v Power Pointu a je doplněná konkrétními příklady aplikací z praxe chemických a potravinářských podniků, vyrábějících výrobky určené pro konečné spotřebitele, resp. rodiny. Pozornost je věnovaná také průmyslovým trhům.

V rámci cvičení je probíráno řešení 10 případových studií. Student pracuje v týmu na řešení dvou případových studií a výsledky, které představují návrh výrobku pro vybraný segment spotřebitelů, jsou prezentovány na cvičení.

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování tří případových studií, které jsou řešeny na cvičeních z předmětu a za zpracování a prezentaci dvou projektů nových výrobků.

Zkouška z předmětu má písemnou a ústní část. Písemná část obsahuje je složená z celkem 50 otázek otevřených nebo uzavřených (výběr z možností)a z 2 krátkých případových studií. Ústní část zkoušky obsahuje jednu otázku, odpovídající názvu tématu uvedeného v sylabu předmětu.

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Syllabus -

The role of marketing in organisations.Marketing Concept.

Marketing Strategy.

Marketing and competitive environment

Consumer behaviour

Industrial(Business)markets buying behaviour

Market segmentation. Targeting.

Product positioning. Quality, packaging, services.

Product development and testing.

Brand management.

Pricing.

Selecting distribution channels.

Marketing communication. Advertising.

Sales Promotion. Public Relations.

Personal selling.

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
Registration requirements -

No

Last update: Kubová Petra (01.05.2019)
 
VŠCHT Praha