SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Aplication of project managment - V837006
Title: Aplikace projektového řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
MS Project je nástroj projektového managementu, který je součástí kancelářského balíku MS Office od společnosti Microsoft. Slouží k podpoře projektového řízení, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Umožňuje dynamické plánování, které využívá informace o nezbytném úsilí, trvání projektu, přidělených členech týmu a automatickém vytěžování zdrojů. Díky takovým informacím pak lze snadno řídit svoje projekty. Poskytuje různé výstupy – Ganttův diagram, kalendáře, přehled peněžních toků, analýzy EVA a PERT, atd. V rámci předmětu Aplikace projektového řízení se studenti seznámí se základními funkcionalitami softwaru. Tyto znalosti pak budou moci uplatnit ve vybraných předmětech svých studijních programů, při řízení vlastních projektů. Studenti přihlášení na tento předmět budou mít přístup k tomuto nástroji, který není součástí standardního balíčku MS Office. Tento přístup bude komunikován vždy individuálně prostřednictvím VC VŠCHT Praha.
Last update: Strachotová Dana (06.09.2021)
Aim of the course - Czech

Výstupem tohoto předmětu bude vlastní zpracování projektu na základě zadání (v prostředí MS Project).

Last update: Strachotová Dana (25.02.2020)
Literature - Czech

Svozilová, A.: Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. Grada, 2016.

Last update: Strachotová Dana (25.02.2020)
Teaching methods - Czech

Výuka bude probíhat v každém semestru vždy po dobu 4x 4 hod prezenčně (učebna i termín budou upřesňovány pro každý semestr podle kapacity PC učebny).

Další čas (12 hod) bude rozložen mezi práci na projektu a individuální konzultace.

Last update: Strachotová Dana (21.04.2021)
Course completion requirements - Czech

Odevzdání zpracovaného projektu podle zadání.

Last update: Strachotová Dana (25.02.2020)
 
VŠCHT Praha