Aplication of project managment - V837006
Title: Aplikace projektového řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2020
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety/softskills
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (06.09.2021)
MS Project je nástroj projektového managementu, který je součástí kancelářského balíku MS Office od společnosti Microsoft. Slouží k podpoře projektového řízení, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. Umožňuje dynamické plánování, které využívá informace o nezbytném úsilí, trvání projektu, přidělených členech týmu a automatickém vytěžování zdrojů. Díky takovým informacím pak lze snadno řídit svoje projekty. Poskytuje různé výstupy – Ganttův diagram, kalendáře, přehled peněžních toků, analýzy EVA a PERT, atd. V rámci předmětu Aplikace projektového řízení se studenti seznámí se základními funkcionalitami softwaru. Tyto znalosti pak budou moci uplatnit ve vybraných předmětech svých studijních programů, při řízení vlastních projektů. Studenti přihlášení na tento předmět budou mít přístup k tomuto nástroji, který není součástí standardního balíčku MS Office. Tento přístup bude komunikován vždy individuálně prostřednictvím VC VŠCHT Praha.
Aim of the course - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (25.02.2020)

Výstupem tohoto předmětu bude vlastní zpracování projektu na základě zadání (v prostředí MS Project).

Literature - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (25.02.2020)

Svozilová, A.: Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. Grada, 2016.

Teaching methods - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (21.04.2021)

Výuka bude probíhat v každém semestru vždy po dobu 4x 4 hod prezenčně (učebna i termín budou upřesňovány pro každý semestr podle kapacity PC učebny).

Další čas (12 hod) bude rozložen mezi práci na projektu a individuální konzultace.

Course completion requirements - Czech
Last update: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (25.02.2020)

Odevzdání zpracovaného projektu podle zadání.