SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2021/2022
  
Organic Chemistry I - Z110004
Title: Organická chemie I
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/2, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://uoch.vscht.cz
Old code: OCH1
Note: you can enroll for the course repeatedly
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Svoboda Jiří prof. Ing. CSc.
Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: N110004, AB110003, B110003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The concept structure - reactivity is involved to teaching modern organic chemistry of the main groups of hydrocarbons and their monofunctional derivatives: alkanes, alkenes, alkynes, arenes, and their halo derivatives, alcohols and phenols, carbonyl compounds, carboxylic acids and functional derivatives of carboxylic acids.
Last update: SMIDOVAL (05.09.2005)
Literature - Czech

Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005

J. E. McMurry: Organic Chemistry, 6th Ed.

S. McMurry: Student Guide and Study Manual

Last update: SMIDOVAL (05.09.2005)
Requirements to the exam - Czech

Student může přistoupit ke zkoušce za následujících podmínek: 1. úspěšně složil zkoušku z Obecné a anorganické chemie I, 2. získal zápočet ze seminářů Organické chemie I resp. ze seminářů předmětu Základy organické chemie.

Zápočet uděluje vyučující na semináři na základě výsledků práce studenta během semestru, která se kontroluje dvěma semestrálními testy zaměřenými na vlastnosti a reaktivitu organických sloučenin (test A1 a A2, každý je hodnocen maximálně 100 body), a jedním testem zaměřeným na chemické výpočty (test B, celkem 4 příklady). Jednohodinové (50 min.) testy A zaměřené na vlastnosti a reaktivitu organických sloučenin se píší na semináři během semestru (7. a 13. týden) a zadává je vyučující. Test B zaměřený na chemické výpočty se píše na semináři společně s prvním semestrálním testem (7. týden); společně s druhým semestrálním testem (13. týden) je možno napsat opravný test B. Semestrální testy se nenahrazují. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou testů zaměřených na vlastnosti a reaktivitu organických látek (A1 + A2) alespoň 100 bodů a v testu zaměřeném na výpočty (B) správně vypočítat 3 ze 4 příkladů. V případě, že student nesplnil předcházející kritéria pro udělení zápočtu, může napsat před zkouškou jeden zápočtový test zaměřený na vlastnosti a reaktivitu organických látek (test A, zahrnuje látku za celý semestr, trvá 100 min., hodnotí se 100 body a student musí získat alespoň 50 bodů) a ještě jeden opravný test zaměřený na chemické výpočty (test B, trvá 40 minut, student musí vypočítat správně 3 ze 4 příkladů). Zápočtový test se píše počátkem zkušebního období.

Studentům, kteří nevyužili uvedených možností k získání zápočtu, má vyučující právo odmítnout další pokusy o jeho získání.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkoušková písemka trvá 120 min. a je klasifikována 100 body. Podmínkou postupu k ústní zkoušce je, aby student získal alespoň 50 bodů. Pokud tuto podmínku student nesplnil, je klasifikován známkou "F". Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, musí znovu opakovat i zkouškovou písemku bez ohledu na výsledek té předchozí.

Sylaby, vzorové písemky a další materiály jsou umístěny na stránkách ústavu: http://uoch.vscht.cz.

Last update: TAJ110 (07.02.2007)
Syllabus -

1. Introduction, main gclasses of organic compounds, principles of the systematic nomeclature.

2. Constitutional, conformational and configurational isomerism. Optical isomerism, types of projections, principles of nomenclature, stereodescriptors.

3. Types of bonding in organic compounds. Reactive particles in organic chemistry: carbocations, radicals, their stabilization. Acidity and basicity.

4. Alkanes, cycloalkanes. Physical and chemical properties (homolytic substitution reactions, halogenation, nitration, sulfochlorination, partial oxidation).

5. Alkenes. Physical and chemical properties. Electrophilic and radical addition reactions, regioselectivity and stereochemistry of.

6. Dienes, structural types, conformational and optical isomerism. ční a optická isomerieAR, Electrophilic and radical addition reactions, kinetic and thermodynamic controll. Cycloaddition reactions, principles.. Alkynes, structure, acidity, addition reactions.

7. Arenes. Structure, aromaticity. Physical properties. Electrophilic substitution, mechanism and types of reaktion (deuteration, halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reaktions. Regioselectivity of SE, influence of substituents. Oxidation and reduction of arenes.

8. Haloalkanes a hydroxy derivátives. Physical properties. Nucleophilic substitution SN1 and SN2, stereochemical consequences, factors influencing the course of SN reactions.

9. The side reactions during SN reactions - elimination reactions (Saytzeff´s rule, dehydrohalogenation, dehalogenation), stereochemistry of, the context of SN and E reactions. Molecular rearrangements.

10. Organometallic compounds of Mg, Li, Zn, and Cu. Structure, Umpolung. Formation and application of organometallic compounds in addition and alkylation reactions. Principles of retrosynthetic analysis.

11. Alcohols, phenols, structure physicla properties. Oxo-enol tautomerism, acidity of alcohols and phenols. Dehydration of alcoholů and diols, molekular rearrangements. Formation of ethers and esters.. Phenols, SE, reaction of phenoxide ion. Sulphur analogues of alcohols and ethers.

12. Aldehydes and ketones. Structure, physical properties. Nucleophilic addition reactions (addition of O, N, a S-nucleophiles; acetals, imines, oximes, hydrazones, Baeyer-villiger reaction, Beckmann rearrangement, addition of C-nucleophiles (HCN and Wittig reaction).

13. Acidity of carbonyl compounds, enolisation, enolates: SE, aldolization and aldol condensation, kinetic and thermodynamic controlled reactions. Alpha,beta-unsaturated ketons, conjugated addition, Robinson annulation.

14. Carboxylic acids. Structure, acidity. Salts of acids. Principles of nuclephilic acyl substitution, esterifiction. Decarboxylation. Functional derivatives of carboxylic acids, structure and reactivity. Ester enolates, alkylation and acylation, Claisen condensation, acyloin condensation.

Last update: SMIDOVAL (05.09.2005)
 
VŠCHT Praha