Toxicology and Ecology - Z111009
Title: Toxikologie a ekologie
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Old code: TOE
Guarantor: Horák Jozef prof. Ing. DrSc.
Linhart Igor doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N111009
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (09.02.2005)

1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmů

2. Klasifikace jedů a jejich působení na organismus

3. Způsoby zjišťování toxicity látek, biotransformační přeměny

4. Metody stanovení úrovně expozice, expoziční limity

5. Významné anorganické škodliviny a jejich účinky na organismus

6. Významné organické škodlivé látky a jejich účinky

7. Bezpečnost práce v chemii, právní předpisy, informační zdroje

8. Rizika práce s jedy, hořlavinami a výbušnými látkami

9. Likvidace chemického odpadu v laboratoři

10. Zásady první pomoci při úrazech a otravách v laboratoři

11. Ekologie, její předmět a vymezení základních pojmů

12. Abiotické a biotické složky prostředí - trofické vztahy

13. Biogeochemické cykly - přírodní zdroje

14. Současná problematika životního prostředí