SubjectsSubjects(version: 895)
Course, academic year 2021/2022
  
Analytical Chemistry I - Z402002
Title: Analytická chemie I
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Actual: from 2007
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Kronďák Martin Ing. Ph.D.
Komínková Jana Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: N402002, N402002A
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ402 (11.12.2006)
1. Basic concepts, equilibria in solutions 2. Solution equilibria, pH 3. Volumetric analysis, gravimetry 4. Electroanalytical methods 5. Electroanalytical methods 6. Spectrometry - principles and instrumentation 7. Atomic spectrometry 8. Molecular spectrometry 9. Molecular spectrometry 10. Extraction, principles of chromatography 11. Chromatography principle, gas chromatography 12. Liquid chromatography, capillary electrophoresis 13. Mass spectrometry 14. Uncertainties and errors of analytical measurements
Literature - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (05.09.2006)

D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ402 (24.10.2007)

1. Zápočtový test z Analytické chemie I se píše na cvičeních v termínu vypsaném ve Studijním informačním systému (SIS) v 13. či 14. týdnu semestru. Dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. U zápočtového testu je třeba mít s sebou index, ve výjimečných případech může dohlížející asistent dovolit psaní zápočtového testu po zkontrolování totožnosti posluchače podle jiného dokladu s aktuální fotografií.

4. Na zápočtový test se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování z testu je možné do termínu uvedeném v SIS, později pouze u tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočet může dozírající asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

7. Výsledky zápočtového testu budou k dispozici v čase a na místě, které bude oznámeno při začátku písemky.

8. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

9. Zápočtový test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů. Student získá zápočet, dosáhne-li více než 50 % možných bodů.

10. Zkouška z Analytické chemie I je pouze písemná v trvání 100 min.

11. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

12. Při zkoušce je student povinen předložit index se zapsaným zápočtem, jinak mu nebude umožněno zkoušku konat.

13. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování ze zkoušky je možné pouze do termínu uvedeném v SIS, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402 v závažných důvodech. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a zkouška je klasifikována "F".

14. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

15. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

16. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení nejvýše o jeden stupeň v kladném i záporném smyslu vůči původnímu výsledku.

17. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: TAJ402 (11.12.2006)

1. Základní pojmy, rovnováhy v roztocích

2. Rovnováhy v roztocích, pH

3. Odměrná analýza, vážková analýza

4. Elektroanalytické metody

5. Elektroanalytické metody

6. Principy spektrometrie, spektrometrická instrumentace

7. Atomová spektrometrie

8. Molekulová spektrometrie

9. Molekulová spektrometrie

10. Extrakce, princip chromatografie

11. Princip chromatografie, plynová chromatografie

12. Kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza

13. Hmotnostní spektrometrie

14. Chyby analytických měření

 
VŠCHT Praha