SubjectsSubjects(version: 894)
Course, academic year 2021/2022
  
Analytical Chemistry II - Z402004
Title: Analytická chemie II
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Is interchangeable with: N402004
Examination dates   Schedule   
Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ402 (24.10.2007)

1. Zápočtové testy z Analytické chemie II jsou dva a píší se na cvičeních v 7. a 14. týdnu semestru, každý z nich trvá 50 min. Oba testy mají stejné bodové hodnocení a pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 50 % ze součtu maximálních bodových hodnocení obou testů a zároveň je třeba mít z každého testu alespoň 25 %. Dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Tento test trvá 100 min. a je souhrnem testů psaných v semestru. Pro získání zápočtu v souhrnném testu je třeba získat 50 % z maximálního počtu bodů a zároveň splnit každou z jeho dvou částí minimálně z 25 %. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. U zápočtového testu je třeba mít s sebou index, ve výjimečných případech může dohlížející asistent dovolit psaní zápočtového testu po zkontrolování totožnosti posluchače podle jiného dokladu s aktuální fotografií.

4. Na zápočet v semestru se není třeba přihlašovat. Na opravný termín se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování ze zkoušky je možné do pouze do termínu uvedeném v SIS, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402 a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočet může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

7. Výsledky zápočtu budou k dispozici v čase a na místě, které bude oznámeno při začátku testu.

8. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

9. Test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů.

10. Zkouška z Analytické chemie II je pouze písemná v trvání 50 min. Zkouška se skládá ze tří otázek vybraných ze zveřejněného seznamu. Každá otázka je hodnocena samostatně a výsledná známka je průměrem těchto známek.

11. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

12. Při zkoušce je student povinen předložit index se zapsaným zápočtem, jinak mu nebude umožněno zkoušku konat.

13. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze z důvodů zřetele zvláště hodných. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

14. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

15. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

16. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení nejvýše o jeden stupeň v kladném i záporném smyslu vůči původnímu výsledku.

17. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (05.03.2007)

1. Analytická chemie v aplikacích (požadavky, techniky, příklady):

2. Bezpečnost

3. Kriminalistika

4. Kulturní dědictví

5. Materiály

6. Mikrosvět

7. Potraviny

8. Procesy

9. Senzory

10. Sport a domácnost

11. Struktura

12. Vesmír

13. Zdraví

14. Životní prostředí

 
VŠCHT Praha