SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Physics II - Z444006
Title: Fyzika II
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: S444006, N444006
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Elektromagnetické pole: Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti, přenos energie, intenzita vlnění. Polarizace elektromagnetického vlnění.

2. Speciální teorie relativity: Postuláty speciální teorie relativity, Lorentzova transformace, kontrakce délek, dilatace času, transformace rychlostí. Relativistické dynamické veličiny. Ekvivalence hmotnosti a energie.

3. Úvod do kvantové fyziky: Záření černého tělesa, Stefanův-Boltzmannův zákon, spektrální intenzity vyzařování, Planckův zákon vyzařování. Absorpce a emise. Laser.

4. Elektrony a fotony: Vnější fotoelektrický jev, mezní vlnová délka a frekvence, brzdné napětí. Comptonův jev, rentgenové záření, rentgenová difrakce na krystalech.

5. Vlnové vlastnosti částic: De Broglieova vlnová délka, difrakce elektronů na krystalové mřížce, mřížce, elektronový mikroskop. Dualita částice-vlnění, princip neurčitosti.

6. Základy kvantové mechaniky: Vlnová funkce a její vlastnosti, hustota pravděpodobnosti. Operátory: vlastní rovnice, vlastní číslo operátoru. Schrödingerova rovnice.

7. Kvantové řešení jednoduchých případů I: Volná částice, částice v nekonečně hluboké pravoúhlé potenciální jámě, spektrum energie, degenerace energetické hladiny.

8. Kvantové řešení jednoduchých případů II: Tunelový jev, harmonický oscilátor, energetické spektrum lineárního harmonického oscilátoru. Princip korespondence.

9. Atom vodíku: Částice v coulomb. poli., energetické hladiny, spektrum atomu. Kvantová čísla atomu vodíku, radiální hustota pravděpodobnosti.

10. Kvantové řešení atomu vodíku a atomů vodíkového typu: Konturové diagramy. Zeemanův jev. Spin elektronu, jemné štěpení energetických hladin, spin-orbitální interakce.

11. Mnohaelektronové atomy: Orbitální aproximace, efektivní náboj jádra, stínění. Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, Pauliho vylučovací princip.

12. Úvod do teorie pevných látek: Pásová struktura energetických hladin pevných látek. Fermi-Diracovo rozdělení, Fermiho energie. Vlastní a nevlastní polovodiče, přechod P-N.

13. Využití přechodu P-N: Diody, polovodičové usměrňovače, tranzistory, tranzistorové zesilovače, tyristory, integrované obvody.

14. Úvod do jaderné fyziky: Některé vlastnosti atomových jader, radioaktivní rozpad, radioaktivita, měření radiační dávky. Model jaderného štěpení, jaderný reaktor.

 
VŠCHT Praha