SubjectsSubjects(version: 916)
Teachers, academic year 2021/2022
  
Kafka Zdeněk doc. Ing. CSc.
Address:
Office:
Phone:
Fax:
E-Mail: kafkaz@vscht.cz
Additional information:  
 
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Department: Department of Environmental Chemistry (240)
:
:
Courses   
 
VŠCHT Praha