Engineering Thermodynamics - AM105004
Anglický název: Engineering Thermodynamics
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : S105011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The module belongs among the basic subjects of the study program chenistry and chemical technology. In the frame of this module students obtain the knowledge from the field of phase equilibria of condensed systems, phase equilibria of gas-liquid and liquid -liquid systems, chemical equilibria and electrochemistry. Emphasis is given to theoretical principles as well as to their connection with real processes in chemical industry.
Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

  • create phase diagrams of condensed systems for 2, 3 and 4 components
  • create phase diagrams of 2 component gas-liquid and liquid-liquid systems
  • calculate the equilibrium composition for chemical reactions at given pressure and temperature
  • calculate equilibrium potencial of electrochemical system

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Literatura - angličtina

1. Physical Chemistry (Second Edition), Robert G. Mortimer, ISBN: 978-0-12-508345-4

2. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry.John Wiley and Sons, Inc. Online ISBN: 9783527306732

3. Chemical Thermodynamics, Leo Lue, ISBN: 978-87-7681-497-7

http://bookboon.com/cs/chemical-thermodynamics-ebook

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Studijní opory - angličtina

recommended literature

database of salts solubilities

database of liquid-gas and liquid-liquid solubilities

database of thermodynamic properties of chemical substances

database of standard electrode potencials

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Sylabus -

1. Gibbsovo fázové pravidlo, podmínky rovnováhy, jednosložkové soustavy.

2. Fázové rovnováhy tuhá látka - kapalina , dvousložkové soustavy

3. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, třísložkové soustavy, grafické znázorňování.

4. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, čtyřsložkové soustavy, grafické znázorňování

5. Fázové rovnováhy kapalina - pára

6. Fázové rovnováhy kapalina - kapalina

7. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování směsi plynů.

8. Základní principy chemické termodynamiky, reakční entalpie, reakční Gibbsova energie

9. Rovnovážné složení pro homogenní systémy - reakce v plynné fázi.

10. Rovnovážné složení pro heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).

11. Soustavy chemických rovnováh – paralelní reakce.

12. Adiabatické bilance pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.

13. Transport náboje v elektrolytech. Vodivost. Převodová čísla. Rovnovážné děje na rozhraní elektroda /elektrolyt.

14. Faradayův zákon. Elektrodový potenciál. Elektrodová dvojvrstva.

Poslední úprava: Krýsa Josef (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

For successful course pass:

test from each part must be at least 50% (1 possible repetition for each test)

exam consists from written and oral part

Poslední úprava: Krýsa Josef (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60