Organic Synthesis - AM110003
Anglický název: Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)
Transformace funkčních skupin patří mezi základní operace orgaqnické syntézy. Systematicky jsou probírány moderní metody redukce a oxidace organických látek, zavedení halogenů, dusíkatých a sirných skupin, aplikace alkylačních a acylačních reakcí, využití organokovových sloučenin a diazoniových solí, tvorba sloučenin s násobnými vazbami. Závěrečná kapitola o chránicích skupinách vysvětluje způsoby selektivní blokády funkčních skupin a jejich využití ve složitějších syntézách. Předpokladem pro absolvování je dobrá znalost organické chemie.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)

F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., Part B, 2006.978-0-387-68354-6

R. Norman, J. M. Coxon: Principles of Organic Synthesis, 3rd Ed., 1993, CRC Press, 0-7487-6162-4

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1. Reduction. Catalytic hydrogenation, reduction of multiple bonds.

2. Reduction of functional groups, hydrogenolytic reactions.

3. Oxidation of a non-functional and functional carbon atom, hydroxylation, oxidation leading to carbonyl compounds and carboxylic acids. Oxidation of O, N, and S-functional groups, oxidative decarboxylation.

4. Halogenation. Addition and substitution reactions. Substitution of halogenes, O- and N-derivatives.

5. Alkylation a acylation reactions. Nucleophilic substitution, nucleophilic and alkylation reagents, PTC-catalysis.

6. Alkylation of heteroatoms, alkylation of C-acids. Base catalyzed aldolisation reactions. The Wittig and related reactions.

7. Friedel-Crafts alkylation and acylation, halomethylation, formylation.

8. Nitration and nitrosation. Application for the synthesis of nitro and nitroso compounds. Sulfonation of aliphatic and aromatic compounds.

9. Formation and reactivity of diazonium salts. Diazotation, substitution of the diazo group, coupling reactions.

10. Formation of organometallic compounds.

11. Aplication of organometallic compounds.

12. Elimination reactions. Mechanisms, dehydration, deoxygenations, elimination of N-, S-groups, halogenes, decarboxylation, extrusion.

13. Functional derivatives of carbonyl and carboxylic group. Acetals, nitrogen derivatives. Formation of functional derivatives of carboxylic acids.

14. Principles of protection in organic synthesis. Protection of OH, CO, NH2 and COOH.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)

No

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Studenti musejí napsat dva testy během semestru. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2,5 70
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196