Atomic Spectrometry - AM402001
Anglický název: Atomic Spectrometry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M402001, N402005, S402005
Je záměnnost pro: M402001
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
V přednáškách se studenti seznámí s moderními metodami stopové prvkové analýzy založenými na principech atomové spektroskopie. Úvodní část přednášek je věnována teoretickým principům, stavbě atomu, energetickým přechodům v elektronovém obalu atomů a základním konstrukčním prvkům využívaných v atomové spektroskopii. První část přednášek je věnována atomové absorpční spektroskopii. Studenti se seznámí s používanými zdroji záření, způsoby atomizace, metodami korekce interferencí a některými speciálními přístupy k analýze (generování těkavých sloučenin, elektrolytická depozice analytu). Další blok přednášek je věnován emisní spektrální analýze, studenti se seznámí s různými způsoby buzení spekter, jako je např. buzení jiskrou, elektrickým obloukem, doutnavým výbojem, plazmatem nebo laserem. Následují část přednášek je věnována hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem, studenti se seznámí se základy instrumentace, metodami korekce spektrálních i nespektrálních interferencí a speciálními technikami, jako jsou např. prvková speciační analýza, analýza jednotlivých částic a izotopové zřeďování. Pozornost je věnována i atomové fluorescenční spektroskopii a spektroskopii v oblasti rentgenového záření. V části přednášek věnovaných aplikacím se studenti seznámí s problematikou práce ve stopové laboratoři, metodami přípravy nejrůznějších typů vzorků (vody, biologické materiály, rudy a horniny) a možnostmi využití technik atomové spektroskopie pro analýzy in situ.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Student po absolvování předmětu získá teoretické znalosti o metodách prvkové analýzy využívající optickou spektrometrii (absorpční, emisní a fluorescenční), rentgenovou spektrometrii a hmotnostní spektroemtrii. Seznámí se také s různými způsoby přípravy vzorků a problematikou čistoty ve stopové laboratoři.

Literatura -
Poslední úprava: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (20.02.2018)

R: Cullen M.: Atomic Spectroscopy in Elemental Analysis, Blackwell, ISBN 1-84127-333-3

R: José A.C. Broekaert: Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley, ISBN 978-3-527-31282-5

Skripta (in Czech): Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice 1997. ISBN 80-7194-114-X

R: Ebdon L., Evans E.H., Fisher A.S., Hill S.J.: An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry. Willey 1998, ISBN 978-0-471-97418-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

http://web.vscht.cz/~koplikr/Atomov%c3%a1%20%20spektrometrie.pdf

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Účast na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Struktura atomů.

2. Interakce elektronů a elektromagnetického záření, šířka a intenzita spektrálních čar.

3. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů, konstrukce detektorů záření.

4. Atomová absorpční spektroskopie, základní konstrukční prvky – zdroje záření, atomizátory.

5. Atomová absorpční spektroskopie: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu.

6. Atomová absorpční spektroskopie: speciální techniky - generování hydridů, stanovení rtuti, elektrodepozice.

7. Atomová fluorescenční spektroskopie.

8. Plamenová emisní spektroskopie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektroskopie s rotační elektrodou, spektroskopie s doutnavým výbojem.

9. Optická emisní spektroskopie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS

10. Hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem: základní konstrukční prvky – iontová optika, iontové filtry a detektory.

11. Hmotnostní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem: interference a metody jejich eliminace; speciální techniky – laserová ablace, analýza nanočástic, spojení s elektrotermickým odpařováním.

12. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků.

13. Rentgenová fluorescenční spektroskopie.

14. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, zásady práce ve stopové laboratoři.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Základní znalosti analytické chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84