Microchemical engineering - AM409021
Anglický název: Microchemical engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kašpar Ondřej Ing. Ph.D.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M409021, N409079
Je záměnnost pro: M409021
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.05.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s výhodami a specifiky práce v mikro a nano měřítku. Důraz bude kladen na popsání řídících dějů, které se v mnohém významně liší od těch pozorovaných v „makroskopickém“ životě. Dále bude nastíněna i) tvorba zařízení od návrhu po samotnou realizaci – design, optimalizace a technologie přípravy mikrozařízení, ii) možnosti aplikace mikrosystémů v praxi, iii) využití výpočetních nástrojů pro simulaci více-fázových systémů a povrchových jevů v mikro a nano světě.
Literatura -
Poslední úprava: Kašpar Ondřej Ing. Ph.D. (28.05.2019)

Minteer, Shelley D., ed. Microfluidic techniques: reviews and protocols. Vol. 321. Springer Science & Business Media, 2006.

Mishra, Munmaya, ed. Handbook of encapsulation and controlled release. CRC press, 2015.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kašpar Ondřej Ing. Ph.D. (28.05.2019)

http://uchi.vscht.cz/index.php/cs/studium/magisterske-studium/mikrochem-inzenyrstvi/mikrochem-inzenyrstvi-materialy

Upozornění: materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (17.05.2019)

Přírodní a technické vědy. Prostorová a časová měřítka. O spojitosti a nespojitosti. Bilanční rovnice. Teorie podobnosti. "Scaling down". "Numbering up".

Elektrické pole v mikro- a nano-systémech. Elektrolyty. Faradayův zákon. Gaussův zákon. Nernstova-Planckova rovnice. Elektroneutralita. Elektrická dvojvrstva. Disociační rovnováhy. Fázové rovnováhy.

Elektrické, mechanické, optické, fluidní a chemické mikrosystémy.

Mikroobrábění, CAD, CAM, CNC.

Mikrolitografie.

Materiály pro mikrosystémy.

Měření a pozorování v mikrosystémech.

Produktové inženýrství.

Disperze.

Koloidy.

Částice.

Měření a pozorování v nanosystémech.

Aplikace v medicíně.

Kvantové limity.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 4 112 / 112