Chemistry of atmospheric processes - AP216001
Anglický název: Chemistry of atmospheric processes
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Skácel František doc. Ing. CSc.
Staf Marek Ing. Ph.D.
Záměnnost : P216001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět si klade za cíl předat studentům ucelený přehled o fyzikálně-chemických procesech, které probíhají zejména v troposféře a stratosféře, přičemž ani děje ve vyšších atmosférických vrstvách nejsou opomenuty. Náplň předmětu zahrnuje fyzikálně-chemickou charakterizaci atmosféry jako dynamického systému, dále se věnuje tepelné bilanci planety a distribuci teploty v rámci atmosférické stratifikace a podrobný popis mechanismů skleníkového působení plynů a par. Navazující ryze chemická složka předmětu se zabývá reakcemi v čisté troposféře, zejména pak fotooxidačními reakcemi a reakcemi s hydroxylovými radikály. Vzhledem k tomu, že antropogenní zdroje emisí poškozují významné funkce atmosféry stále intenzivněji, velká část předmětu se věnuje chemismu nejvýznamnějších polutantů v troposféře, zvláště pak kysele reagujících plynů, uhlovodíků a jejich derivátů a samostatně pak široké skupině plynů skleníkových. Rovněž samostatně je řešen mechanismus stratosférické destrukce ozonu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Úspěšným absolvováním předmětu si studenti osvojí následující poznatky: fyzikální zákonitosti přenosu hmoty a energie v jednotlivých atmosférických vrstvách, globální a lokální proudění, jakož i transport atmosférické vody, srážková činnost a další pochody významné mimo jiné pro přenos polutantů. Dále studenti porozumí mechanismům atmosférické přeměny organických a anorganických polutantů. Mimo jiné budou podrobněji seznámeni s cykly přirozeného vzniku a zániku troposférického ozonu a rovněž detailně s chemismem destruentů ozonu. Stejně tak budou studenti znát mechanismy denních a nočních reakcí, probíhajících v čisté troposféře.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Deskriptory -

chemie ovzduší, těkavé látky, homogenní a heterogenní reakce, vznik OH radikálů, ničení ozonové vrstvy, kyselý a fotochemický smog, kyselé deště, skleníkový efekt

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Seinfeld, J., H., Pandis, S., N. Atmosphere Chemistry and Physics, 2nd ed.; John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2006, ISBN: 978-0-471-72018-8.

D:

1. G. W. vanLoon, S. J. Duffy: Environmental Chemistry A Global Perspective, Oxford University Press, 2011, ISBN 978-0-19-922886-7

2. S. E. Manahan: Environmental Chemistry, 8th edition, CRC Press, 2005, ISBN 1-56670-633-5

3. F. R. Spellman: The Science of Air,CRC Press,2009, ISBN 978-1-4200-7532-8

4. Knudsen, H., Rasmussen, N. (eds.). Particulate Matter: Sources, Emission Rates and Health Effects, 1st ed.; Nova Science Publishers, Inc., New York, 2012, ISBN: 978-1-61470-948-0.

5. Tomita, A. (ed.). Emissions Reduction: NOx/SOx Suppression, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001, ISBN: 978-0080440897.

6. Demidov, S., Bonnet, J. (eds.). Traffic Related Air Pollution and Internal Combustion Engines, 1st ed.; Nova Science Publishers, Inc., New York, 2009, ISBN: 978-1-60741-145-1.

7. Gomes, J., F., P. (ed.). Carbon Dioxide Capture and Sequestration An Integrated Overview of Available Technologies, 1st ed.; Nova Science Publishers, Inc., New York, 2013, ISBN: 978-1-62257-187-1.

8. Cheremisionoff, N., P. Handbook of Air Pollution Prevention and Control, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., New York, 2002, ISBN: 0-7506-7499-7.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Týdenní dvouhodinová přednáška vyučujícího, doplněná o aktivní účast studentů formou prezentace jimi zvoleného tématu založeného na literární rešerši a samostudiu

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Obsah doktorského předmětu je rozdělen do tří navazujících celků. První okruh se věnuje fyzikálním zákonitostem v jednotlivých vrstvách stratifikace atmosféry. Studenti jsou seznámeni na podrobné úrovni s transportem energie a hmoty především v troposféře a stratosféře. Spolu s popisem globálního a lokálního atmosférického proudění, jakož i mechanismů podílejících se na tvorbě srážek, jsou prezentovány postupy synoptické meteorologie. V rámci vysvětlení meteorologických metod jsou samostatně definovány způsoby tvorby krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých předpovědí, včetně predikce vývoje globálního klimatu. Druhá část předmětu je zaměřena na mechanismy homogenních a heterogenních atmosférických reakcí, probíhajících zvláště ve stratosféře a v čisté troposféře. Separátně jsou diskutovány reakce acidobazické a fotochemické. Mimořádná pozornost je věnována reakcím, v nichž figuruje atomární kyslík, hydroxylový radikál, hydroperoxylový radikál a nitrátový radikál. Třetí a poslední část předmětu se věnuje chemismu polutantů, emitovaných antropogenními zdroji. Řešeny jsou speciálně těkavé organické látky, kyselé plyny, chlorované, chlorfluorované a fluorované uhlovodíky a další deriváty. Zvláštní kapitoly řeší mechanismy aktivity a dekompozice skleníkových plynů a chemii stratosférického ničení ozonové vrstvy.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace literární rešerše z oboru atmosférických reakcí a chemismu polutantů zpracované studentem

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)