Environmetal Biotechnology - AP319006
Anglický název: Environmetal Biotechnology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Masák Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P319006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Biotechnologické procesy se staly nedílnou součástí ochrany, šetrného využití a obnovy poškozeného životního prostředí. Předmět je zaměřen na nejnovější poznatky související s těmito procesy. Zejména se jedná o poznání vztahů v ekosystémech negativně ovlivněných lidskou činností a nalezení nástrojů pro obnovu a stabilizaci takových ekosystémů. Tyto nástroje zahrnují mikrobiologické a molekulárně biologické metody při vývoji biologických činitelů environmentálních technologií, inženýrská řešení a aplikace technologických postupů pro ozdravění životního prostředí a monitorování ekosystémů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět komplexně posoudit stav konkrétního ekosystému a následně navrhnout správný experimentální přístup umožňující získání relevantních dat pro vývoj a realizaci bioremediačních procesů. Studenti budou umět porovnat přínosy a rizika jednotlivých typů biotechnologických zásahů a volit optimální řešení pro obnovu poškozeného ekosystému. Dále bude schopen řídit zvolený bioproces, provádět jeho monitorování a kriticky zhodnotit jeho účinnost.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Moo-Young M., Comprehensive Biotechnology, 2nd edition, Vol. 6, 2011, Elsevier, ISBN: 9780080885049

Z: Rehm, H. J. and Reed, G., Biotechnology. a multi-volume comprehensive treatise, 2nd edition, Vols. 11A-11C, 1999, Weinheim VCH, ISBN: 9783527283217

Z: Vallero D.A., Environmental Biotechnology, 2010, Academic Press, ISBN: 9780123750891

D: Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms; Pearson 2017. ISBN: 9780134261928

D: Eugene L. Madsen: Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry; John Wiley & Sons 2011. ISBN: 9781444357981

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

https://clu-in.org/

https://www.epa.gov/

https://frtr.gov/

http://aem.asm.org/

http://umbbd.ethz.ch/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Úvodní přednášky a následné semináře, samostatné zpracování zvolených témat a jejich prezentace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Předmět zahrnuje velmi širokou škálu biotechnologických procesů využívaných při stabilizaci/ozdravění různých typů ekosystémů. První část je proto zaměřena na obecné principy platné pro všechny typy těchto procesů. Pozornost je věnována zejména a) pochopení vzájemných vztahů mezi biologickými a abiotickými složkami ekosystémů, b) uplatňování různých typů metabolismu přítomných organismů za různých fyzikálně-chemických podmínek, c) existenci a vývoji metabolických drah pro rozklad důležitých skupin xenobiotik, d) rozšíření biodegradačních schopností stávajících mikroorganismů a vývoj nových kmenů, e) matematickým modelům pro popis bioremediačních procesů. Druhá část je věnována ucelenému přehledu jednotlivých bioremediačních procesů pro dekontaminaci různých typů matric (vzduch, voda, zemina). Podle zaměření každého studenta jsou následně podrobně probírány reálné případové studie. Kromě technologických řešení procesů je provedeno jejich hodnocení z ekonomického a legislativního hlediska.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Obhajoba samostatně zpracovaného tématu. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)