Statistical treatment of experimental data - AP403015
Anglický název: Statistical treatment of experimental data
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
Záměnnost : P403015
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět reprezentuje vstupní doktorandský kurz do uvedené problematiky. Postupně jsou probrány kapitoly: teorie pravděpodobnosti a pokroky v této oblasti, různé typy rozdělení a jejich parametry, bodové a intervalové odhady, lineární a nelineární regrese, testování hypotéz. Veškerá probíraná teorie je doplněna příklady z problematiky zpracování experimentálních dat. Vlastní data doktorandů (vhodná pro statistické zpracování) jsou vítána pro procvičování.
Poslední úprava: Matějka Pavel (31.08.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • principy statistického zpracování experimentálních dat se zaměřením na rozsáhlé datové soubory získané vícero experimentálními technikami
  • aplikovat výše uvedené principy na konkétní experimentální data s důrazem na řešení fyzikálně chemických problémů a využití pokročilých analytických metod
  • posuzovat relevanci výstupů statistických metod a vyvarovat se chybných výsledků a výpočetních artefaktů
Poslední úprava: Matějka Pavel (31.08.2019)
Literatura -

Z: Jaroš F. a kol.: Pravděpodobnost a statistika, skripta VŠCHT, 2002.

Z: Meloun M., Militký J.: Kompendium statistického zpracování dat, Karolinum 2013.

Z: Statistical Methods in Analytical Chemistry, Second Edition, PETER C. MEIER, RICHARD E. ZUND, 2000 by John Wiley & Sons, Inc., ISBN 0-47 1-29363-6, Online ISBN:9780471728412 |DOI:10.1002/0471728411

Z: Chemometrics: Data Driven Extraction for Science, Second Edition. Richard G. Brereton, 2018 by John Wiley & Sons Ltd., ISBN:9781118904664 |Online ISBN:9781118904695 |DOI:10.1002/9781118904695

D: Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Third Edition, Author: Matthias Otto, 2017 Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA Print ISBN:9783527340972 |Online ISBN:9783527699377 |DOI:10.1002/9783527699377

D: Aktuálně publikované přehledové články i originální studie.

Poslední úprava: Matějka Pavel (31.08.2019)
Studijní opory -

elektronické materiály a soubory dostupné v doméně vscht.cz

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1) Experimentální data a jejich kompatibilita, příprava vstupních dat pro statistické zpracování

2) Variabilita experimentálních dat, zdroje chyb a nejistot a jejich šíření

3) Průzkumová analýza vektorových dat - principy

4) Průzkumová analýza vektorových dat - aplikace a úlohy

5) Statistická analýza vektorových dat - principy

6) Statistická analýza vektorových dat - aplikace a úlohy

7) Statistická analýza mnoharozměrných dat - principy

8) Statistická analýza mnoharozměrných dat - aplikace a úlohy

9) Analýza rozptylu - principy

10) Analýza rozptylu - aplikace a úlohy

11) Regresní metody - lineární a nelineární - principy

12) Regresní metody - lineární a nelineární - aplikace a úlohy

13) Korelace - principy a úlohy

14) Interpolace a aproximace - principy a úlohy

Poslední úprava: Matějka Pavel (31.08.2019)