Vibrational Spectroscopy - AP403018
Anglický název: Vibrational Spectroscopy
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
Záměnnost : P403018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět zahrnuje stručný souhrn základních principů molekulových vibrací, infračervené a Ramanovy spektroskopie. Dále pak je věnována pozornost souvislostem se symetrií molekul resp. krystalů při interpretaci spekter organických i anorganických materiálů. Doktorandi se též seznámí s aktuálními pokroky v instrumentaci včetně studia objektů v mikroměřítku (mikrospektroskopie) a nanoměřítku (metody založené na skenování sondou - např. AFM-IR, SNIM). Součástí předmětu je zpracování tématického projektu na základě kritického rozboru vybraných publikovaných prací a společný seminář zúčastněných doktorandů.
Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Volit vhodnou techniku vibrační spektroskopie podle typu analyzovaného systému a požadovaných analytických informací.

Interpretovat spektra organických i anorganických látek s využitím informací o symetrii molekul, tabulek charakterů a dalších informací.

Popsat speciální metody vibrační spektroskopie včetně metod časově rozlišených, povrchem zesílených, nelineárních jevů a jevů uplatňujících se v mikro- a nano-měřítku.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Z 1) Handbook of Spectroscopy (G. Gauglitz and T. Vo-Dinh, Eds.) Wiley-VCH, 2003.

Z 2) Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies (George Socrates) Wiley 2004.

D 3) Symetrie krystalů a vibrační spektra (A. Muck) SNTL 1987.

D 4) Infračervená spektra a struktura molekul (M. Horák, D. Papoušek) Academia 1976.

D 5) Dogra, S. K. Randhawa, H. S.. (2017). Symmetry and Group Theory in Chemistry (2nd Edition). New Academic Science. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpSGTCE002/symmetry-group-theory/symmetry-group-theory

D 6) Aktuálně publikované přehledové články i originální studie.

Poslední úprava: Matějka Pavel (04.09.2019)
Studijní opory -

elektronické materiály a soubory dostupné v doméně vscht.cz

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1) Principy vibrační spektroskopie - vibrační stupně volnosti, typy vibrací, harmonický/anharmonický oscilátor, dovolené a zakázané změny vibračního kvantového čísla

2) Vibrační spektroskopie a symetrie - infračervená absorpce, Ramanův rozptyl, základní výběrová pravidla, symetrie vibračních modů a její důsledky

3) Instrumentace v infračervené absoprční spektroskopii

4) Instrumentace v Ramanově spektroskopii

5)Zesílené vibračně spektroskopické techniky - rezonanční efekt, SERS, SERRS, SEIRA

6) Mikroskopické techniky ve vibrační spektroskopii

7) Nanoskopické techniky ve vibrační spektroskopii

8) Empirická interpretace viibračních spekter - infračervená spektra

9) Empirická interpretace vibračních spekter - Ramanova spektra

10) Interpretace vibračních spekter za využití výpočetní chemie

11) Kvantitativní vibračně spektroskopická analýza - infračervená spektra

12) Kvantitativní vibračně spektroskopická analýza - Ramanova spektra

13) Časově rozlišené techniky infračervené spektroskopie

14) Časově rozlišené techniky Ramanovy spektroskopie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)