Advanced Quantum Mechanics for Chemists - AP403019
Anglický název: Advanced Quantum Mechanics for Chemists
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : D453011, P403019
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Předmět pokrývá pokročilejší partie kvantové mechaniky, které nejsou součástí základních kurzů fyziky na chemických vysokých školách. Cílem je seznámit studenta s používanými pojmy, technikami a metodami kvantové teorie se zřetelem na chemické aplikace. Konkrétní náplň bude záviset na zájmu studentů, primárně bude ale cílem poskytnout teoretické základy spektroskopických metod.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Student bude umět:

Formalismus kvantové teorie

Aktivně sledovat současné písemnictví z oboru teoretická chemie

Analyzovat molekulární experimenty v časové i energetické doméně

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Z: E. Bittner: Quantum dynamics: applications in biological and materials systems. CRC press, 2009, 1420080539.

Z: P. W. Atkins, R. R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 2010, 0199541426.

Metody výuky
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

1. Historické základy kvantové mechaniky.

2. Postuláty kvantové mechaniky I: Vlastnosti aplitudy pravděpodobnosti, princip superpozice.

3. Postuláty pravděpodobnosti II: Střední hodnota, měřitelné veličiny.

4. Postuláty kvantové mechaniky III: Časový vývoj stavu.

5. Operátorové metody kvantové mechaniky: harmonický oscilátor, anihilační a kreační operátory.

6. Operátorové metody kvantové mechaniky: moment hybnosti, posuvné operátory.

7. Poruchová teorie: Odvození a příklady aplikace.

8. Poruchová teorie: Van der Waalsovy interakce v různém pohledu.

9. Časově závislá poruchová teorie: konstantní a harmonická porucha. Rabiho oscilace.

10. Vibrační, rotační, atomová spektra a molekulová spektra. Výběrová pravidla, Franckův-Condoův princip.

11. Přenos excitací mezi molekulami. Vícefotonové děje a poruchová teorie vyšších řádů.

12. Interakce světla a molekul, šířka spektrální čáry, Einsteinovy koeficienty.

13. Časově-závislý přístup ke spektroskopii. Autokorelační funkce.

14. Základy teorie rozptylu. Greenovy funkce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Matematika I, Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou je individuální projekt zpracovávající určité téma.