Advanced Quantum Mechanics for chemical physics and sensorics - AP403021
Anglický název: Advanced Quantum Mechanics for chemical physics and sensorics
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Kolář Michal doc. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : P403021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět pokrývá pokročilejší partie kvantové mechaniky, které nejsou součástí základních kurzů fyziky na chemických vysokých školách. Cílem je seznámit doktoranda s používanými pojmy, technikami a metodami kvantové teorie se zřetelem na chemické aplikace. Konkrétní náplň bude záviset na zájmu aktuální skupiny doktorandů, primárně bude ale cílem poskytnout teoretické základy spektroskopických metod.
Poslední úprava: Matějka Pavel (16.06.2019)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Formalismus kvantové teorie

Aktivně sledovat současné písemnictví z oboru teoretická chemie se zaměřením na problémy chemické fyziky

Analyzovat molekulární experimenty v časové i energetické doméně

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Z: E. Bittner: Quantum dynamics: applications in biological and materials systems. CRC press, 2009, 1420080539.

Z: P. W. Atkins, R. R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 2010, 0199541426.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Metody výuky

Přednášky a cvičení.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Historické základy kvantové mechaniky.

2. Postuláty kvantové mechaniky I: Vlastnosti aplitudy pravděpodobnosti, princip superpozice.

3. Postuláty pravděpodobnosti II: Střední hodnota, měřitelné veličiny.

4. Postuláty kvantové mechaniky III: Časový vývoj stavu.

5. Operátorové metody kvantové mechaniky: harmonický oscilátor, anihilační a kreační operátory.

6. Operátorové metody kvantové mechaniky: moment hybnosti, posuvné operátory.

7. Poruchová teorie: Odvození a příklady aplikace.

8. Poruchová teorie: Van der Waalsovy interakce v různém pohledu.

9. Časově závislá poruchová teorie: konstantní a harmonická porucha. Rabiho oscilace.

10. Vibrační, rotační, atomová spektra a molekulová spektra. Výběrová pravidla, Franckův-Condoův princip.

11. Přenos excitací mezi molekulami. Vícefotonové děje a poruchová teorie vyšších řádů.

12. Interakce světla a molekul, šířka spektrální čáry, Einsteinovy koeficienty.

13. Časově-závislý přístup ke spektroskopii. Autokorelační funkce.

14. Základy teorie rozptylu. Greenovy funkce.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Mathematics I, Physics I

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou je individuální projekt zpracovávající určité téma.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)