Project Management - AP837002
Anglický název: Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Souček Ivan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace
Předmět je zaměřen na tři základní pilíře řízení projektů – 1) Plánování, fáze, optimalizaci a vyhodnocování reálných projektů, související dokumentaci a výstupní zprávy, význam modelování při řízení projektu, analýzu a minimalizaci rizik spojených s implementací projektů 2) Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické návratnosti projektů realizovaných v oboru chemie; 3) Projektové metody a projektovou dokumentaci, což je spojeno s návštěvou vybrané projekční organizace. Předmět v maximální míře využívá reálné úspěšné projektové a případové studie jako konkrétní příklady.
Poslední úprava: Kubová Petra (16.03.2021)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Orientovat se v dokumentaci nezbytné pro přípravu a realizaci jednotlivých kroků investičních projektů.

Praktické a teoretické přístupy k hodnocení efektivnosti investic.

Orientovat se v "investiční" legislativě.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.03.2021)
Literatura

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Sixth Edition. Project Management Institute 2017. ISBN 978-16-282-5184-5.

2. Doležal J. a kol: Projektový management. Grada Publishing, Praha 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.

3. Fotr J., Souček I.: Tvorba a řízení portfolia projektů. Grada Publishing, a.s. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-9939

4. Roušar I.: Projektové řízení technologických staveb. Grada Publishing, Praha 2010, ISBN: 978-80-247-6751-2.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.03.2021)
Sylabus

Plánování, fáze, optimalizace a vyhodnocování výsledků projektů – na příkladu konkrétního projektu (Ing. I. Souček, Ph.D., 6 hod):

• Rozhodující kritéria používaná pro klasifikaci projektů.

• Základní fáze projektů.

• Základní dokumenty používané při plánování a realizaci projektů (např. „Scouting Study“, „Feasibility Study“, „Basic of Design“ atd.)

• Význam modelování při plánování projektů.

• Posuzování průběhu projektů – metody síťové analýzy (např. CPM, GANTT, PERT). Použití „MS Project“.

• Rizika projektů, management rizika a využití k rozhodnutí o směrech investičního rozvoje organizace.

• Kontrahování projektů: Účel a organizace výběrových řízení, stanovení kritérií a vyhodnocení nabídek licensorů a dodavatelů, Formy kontraktů (např. „Turn – key“, „Costs Reimbursement“) .

• Tvorba a optimalizace investičního portfolia.

• Vyhodnocování výsledků projektů („Post Implementation Review“)

Způsoby financování a kontrahování projektů, hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oboru chemie (Doc. Ing. J. Rančák, CSc., 4 hod):

• Členění projektů podle investičního rozpočtu, účelu vynakládání investičních prostředků, návratnosti atd.

• Specifika výzkumných a investičních projektů.

• Zdroje kapitálu (vlastní, cizí) pro průmyslové projekty, oborově závislé rizikové přirážky.

• Odhadování nákladů na projekt. Rozhodující faktory ovlivňující projektové náklady.

• Statické a dynamické metody odhadu a rozhodující ukazatele stanovení ekonomické návratnosti projektů.

• Sledování finančního toku projektu.

• Analýza rozhodujících vlivů a faktorů na výpočet efektivnosti investičních projektů (viz též „Rizika projektů“)

Možnosti financování výzkumných projektů. Projekty využívající veřejné zdroje (P. Hradecký)

Projektové metody a projektová dokumentace (Ing. I. Souček, Ph.D. + návštěva vybrané projekční organizace, 6 hod):

• Významné světové projekční organizace. Projekční a inženýrské organizace působící v ČR.

• Komunikace s projekčními firmami – zadání projektu a kontrola plnění požadavků.

• Využiti projektové dokumentace k tvorbě provozních dokumentů, např. operativních manuálů atd.

• Moderní postupy a organizace práce na projektu.

• Členění, specifika a kontrola vypracované projektové dokumentace.

• Změny a aktualizace projektové dokumentace.

Poslední úprava: Kubová Petra (16.03.2021)