Metody charakterizace polymerních látek - B112003
Anglický název: Characterization Methods for Polymeric Materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrdlička Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N112004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů,se základy zkušebnictví a normalizace. Navazuje na předměty Makromolekulární chemie a Fyzika polymerů; jako vstupní znalosti jsou vyžadovány: názvosloví makromol.chemie, znalost struktury a fyzikálních vlastností makromol.látek, základy instrumentálních metod.
Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

zvolit vhodnou metodu pro charakterizaci polymerního materiálu

posoudit statistickou významnost naměřených hodnot

rozumět principům charakterizačních metod

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literatura -

Z: Schatz M., Vondráček P.: Zkoušení polymerů, skripta VŠCHT Praha 1988

Z: Meissner B.: Fyzika polymerů, skripta VŠCHT Praha 1982

Z: Vondráček P. a kol.: Metody studia a charakterizace struktury polymerů, skripta VŠCHT 1991, ISBN 80-7080-087-9

D: Brown R.: Physical Testing of Rubber. Chapman and Hall, London 1996. ISBN 0-412-60890-1

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Studijní opory -

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Podmínkou pro udělení zápočtu je docházka na praktika během výukového období (min.75%) a úspěšné složení zápočtové písemné práce (je třeba dosáhnout min.60 bodů ze 100 možných).

Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek a praktik.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (19.02.2018)
Sylabus -

Přednášky:

1. Polymery, třídění, zpracovatelské vlastnosti, normalizace.

2. Tokové vlastnosti polymerů, měření viskozity, tokové křivky.

3. Absolutní metody měření viskozity, rotační, kapilární aj.

4. Smluvní metody měření konzistence a tekutosti polymerů.

5. Hodnocení plasticity elastomerů, deformační, rotační metody.

6. Vulkanizační charakteristiky kaučukových směsí, přístroje.

7. Mechanické vlastnosti, příprava a kondicionace zkušebních těles.

8. Statické zkoušky krátkodobé, tah, tlak, ohyb, moduly.

9. Dlouhodobé statické zkoušky krípové a relaxační.

10. Dynamické zkoušky jednorázové a cyklické, ztrátový činitel.

11. Útlumové vlastnosti, dynamická únava, zkoušky opotřebení.

12. Tepelné vlastnosti, stárnutí, koroze, termomechanické křivky.

13. Termická analyza polymerů, optické, elektrické vlastnosti.

14. Spektrální metody UV a IČ, použití při analyze polymerů.

Praktika:

měření viskozity, indexu toku taveniny, plasticity, vulkanizačních charakteristik, plastoelastických křivek

tahové zkoušky

dynamické zkoušky jednorázové a cyklické

termická analýza

tepelná a světelná degradace polymerních materiálů

zkoušky hořlavosti

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (19.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsány předměty N112001 Fyzika polymerů a N112003 Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Hladíková Jana (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou pro udělení zápočtu je docházka a aktivní účast na praktikách v průběhu výuky (min. 75 %) a úspěšné absolvování zápočtové písemné práce (min. 60 %).

Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek a praktik.

Poslední úprava: Hrdlička Zdeněk (19.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112