Bioinformatický seminář I - B143004
Anglický název: Bioinformatics seminar I
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Lankaš Filip doc. Ing. Ph.D.
Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
V průběhu semináře se každý student seznámí s problematikou představenou ve vybraných vědeckých článcích, jejichž tematika a použité metody jsou blízké jeho bakalářské práci. Na toto téma student zpracuje písemnou prezentaci. Dále připraví a přednese ústní prezentaci spojenou s diskusí.
Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat s vědeckou literaturou, prezentovat a diskutovat vědecké poznatky.

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Literatura -

Z: F. Cvrčková: Úvod do praktické bioinformatiky, Academia, 2006, ISBN:80-200-1360-1

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Studijní opory -

Vědecké články a online zdroje dle doporučení vyučujícího.

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Vypracování a přednesení prezentace.

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Sylabus -

1. Zadání témat

2. Zdroje informací v bioinformatice

3. Grafická prezentace vědeckých dat

4. Proces publikování vědeckých dat - peer review

5. Proces publikování vědeckých dat - technické náležitosti

6. Prezentace výsledků a rétorika

7.-14. Příprava a prezentace projektů

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Základy bioinformatiky

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Klasifikovaný zápočet hodnotí kvalitu zpracování a přednesení prezentace.

Poslední úprava: Lankaš Filip (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
3 / 3 84 / 84