Laboratoř technologie konzervování-restaurování I - B148039
Anglický název: Restoration Technology: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N150006
Termíny zkoušek   
Anotace -
Laboratoř oboru slouží k prohloubení přírodovědných a materiálových znalostí. Podle předložených zadání prací student samostatně provede laboratorní práci a vypracuje protokol o provedené laboratorní práci.
Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

provést zadané experimentální práce

vyhodnotit získaná data

sepsat rozsáhlejší laboratorní protokol

základní laboratorní postupy používané při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a dalších materiálů.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

Viz jednotlivé práce - zadání získá student od vyučujícího vždy několik dnů před začátkem laboratorní práce.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní opory -

materiály u vyučujícího dané práce

e-learning

Poslední úprava: Novák Michal (22.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Laboratoře jsou povinné (Výnos č 30.09/15), absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce jsou k dispozici na webu. Informaci o jejich umístění studenti dostanou současně s rozpisem prací. Student musí být s prováděnou prací předem seznámen, jeho znalosti a příprava na laboratorní práci (znalost návodu) bude ověřena ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce. Pokud student při ověření znalostí neuspěje, nebude moci konkrétní laboratorní práci absolvovat (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

8. Každý student vypracovává protokol z laboratorní práce samostatně. Detaily týkající se přesného vypracování protokolů sdělí vyučující dané práce. Protokol je nutné odevzdat nejpozději do týdne po absolvování dané práce, jinak se snižuje jeho hodnocení (za každý další započatý týden o stupeň).

9. Vyučující je povinen seznámit studenta prostřednictvím e-mailu nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu s hodnocením laboratorní práce a zodpovědět případné dotazy na hodnocení. Konečné hodnocení laboratorní práce vyučující současně zasílá v kopii koordinátorovi (garantovi).

10. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

11. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor (garant) laboratorních prací.

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Sylabus -

Laboratoř technologie konzervování-restaurování I zahrnuje tyto práce:

•Identifikace kovů

•Metalografie

•Mechanické zkoušení kovů

•Moření - chemické odstraňování korozních produktů

•Tryskání - mechanické odstraňování korozních produktů

•Chemická odolnost skla

•Tavení skla

•Obrazová analýza keramických střepů

•Hodnocení parametrů keramických střepů

•Přírodní kámen

•Stanovení vodorozpustných solí

•Sítová analýza plniv

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

Chemické a bilanční výpočty

Poslední úprava: Novák Michal (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.5 70
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
3 / 3 84 / 84