Laboratoř environmentální chemie - B251002
Anglický název: Environmental chemistry: Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hendrych Jiří Ing. Ph.D.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Je záměnnost pro: AB251002
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Studenti si osvojí praktické dovednosti prostřednictvím absolvování úloh na témata uvedená v sylabu. Seznámí se průřezově s problematikou dané oblasti od přípravy a zpracování matric, použití instrumentální techniky až po vyhodnocení a interpretaci dat.
Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

aplikovat teoretické znalosti a laboratorní dovednosti při praktické činnosti a osvojit si nové postupy, zprovoznit instrumentální techniku, pořídit datovou základnu, zpracovat data, vyvodit závěry, provedenou činnost a výsledky zdokumentovat protokolem.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (25.01.2018)
Literatura -

Z: Hendrych J., Kujalová H., Kroufek J., Tekáč V.: Laboratoř environmentální chemie; 2018; skripta VŠCHT dostupná v E-learningu

D: Normované postupy související s danou tematikou

D: Klouda, P.; Moderní analytické metody; nakladatelství Pavel Klouda, 2003, ISBN: 80-86369-07-2.

D: Mitra, S; Patnaik, Pradyot; Kebbekus, Barbara B.: Environmental chemical analysis; CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019, ISBN 9780849338380

Poslední úprava: Kujalová Hana (28.12.2022)
Studijní opory -

Studijní materiály dostupné na webových stránkách ústavů zajišťujících výuku:

https://uchop.vscht.cz/, https://tvp.vscht.cz/, https://utrap.vscht.cz/, https://upkoo.vscht.cz/.

Návody poskytnuté před laboratořemi.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (11.02.2022)
Sylabus -

1. Vyluhovatelnost podle normovaného postupu a stanovení vybraných parametrů

2. Mineralizace tuhé matrice a stanovení vybraných těžkých kovů

3. Stanovení pesticidních látek v environmentální matrici

4. Adsorbovatelné organicky vázané halogeny v environmentální matrici

5. Acidobazické chování matric, titrační křivka materiálu a riziko mobilizace kovů

6. Aktivovaný kal a jeho využití při testu biodegradability

7. Sumární stanovení organických látek a měření respirační rychlosti kalu

8. Stanovení nutrientů, rozpuštěného kyslíku a BSK7 v povrchových vodách

9. Hodnocení agresivity vody mramorovou zkouškou

10. Stanovení sušiny různými postupy, stanovení ztráty žíháním

11. Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou

12. Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií

13. Fotometrické stanovení formaldehydu v ovzduší

14. Stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie I

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování všech úloh. Hodnocení se opírá o výsledky testů před úlohami, provedení laboratorních úloh a zpracování protokolů.

Poslední úprava: Hendrych Jiří (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112