PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Biochemie I - B320001
Anglický název: Biochemistry I
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / 683 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AB320001, N320001
Je záměnnost pro: AB320001
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů biochemie; tedy jak na strukturu a funkci různých biologických molekul, tak na metabolismus.
Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy biochemie; to znamená vlastnosti různých biologických molekul včetně souvislostí mezi jejich strukturou a funkcí, principy enzymové katalýzy a rozdělení enzymů do základní tříd, funkci biomembrán a membránový transport; dále pak obecné principy látkové a energetické přeměny, hlavní metabolické dráhy včetně fotosyntézy a metabolismu dusíkatých látek.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Literatura -

Základní:

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, 3. přepracované vydání, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2022; ISBN: 978-80-7592-124-6

Základní:

Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2

Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/

Doporučené:

Biochemie I.- cvičné otázky: https://e-learning.vscht.cz/enrol/index.php?id=1751

Poslední úprava: Hynek Radovan (15.09.2023)
Studijní opory -

Materiály k předmětu Biochemie I na: https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Hynek Radovan (15.09.2023)
Sylabus -

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy

3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)

4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd

5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů

6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace

7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace

8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport

9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika

10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy

11. Citrátový a glyoxylátový cyklus

12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I

13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů

14. Metabolismus dusíkatých látek

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování seminářů (včetně požadovaných testů) a písemné i ústní části zkoušky.

Poslední úprava: Hynek Radovan (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 4 112
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha