Úvod do potravinářských a biochemických věd - B322002
Anglický název: Introduction to Food and Biochemical Sciences
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: LMJ
Garant: Filip Vladimír prof. Ing. CSc.
Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N322020, N323048
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Seznámí studenta se základy potravinářských věd a s jejich propojením s vědami chemickými, biologickými, některými obory fyziky, některými obory lékařských věd, se zemědělskými vědami, potravinářským inženýrstvím, legislativou a s ekonomikou. V rozsahu zpracování zemědělských surovin na potraviny je student seznamován s aspekty probíhajích změn mikrobiálních, chemických, texturních, senzorických, aspekty údržnosti potravin ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti potravin při zohlednění požadavků platné potravinářské legislativy jak v obecné rovině, tak z hlediska zpracování jednotlivých komodit.
Poslední úprava: Filip Vladimír (01.03.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Získají základní orientaci v potravinářských vědách.

Budou se schopni oreintovat v odborné potravinářské terminologii.

Poslední úprava: Filip Vladimír (01.03.2018)
Literatura -

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol. (2012): Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob. vyd. KEY Publishing s.r.o. Ostrava. ISBN 978-807418-145-0.

D: Murano P.S.(2003): Understanding Food Science and Technology, Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0-538-45108-6.

Poslední úprava: Filip Vladimír (01.03.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Filip Vladimír (01.03.2018)
Sylabus -

1. Základní informace o potravinách a potravinářských vědách. Vztah k zemědělským vědám. Horizontální a vertikální přístup k potravinářským vědám.

2. Úvod do potravinářské chemie. Hlavni složky, chemické složení. Hlavní chemické reakce a biochemické procesy v potravinách, údržnost potravin. Úloha vody v potravinách. Chemická analýza.

3. Úvod do potravinářské mikrobiologie. Role mikroorganismů v potravinách. Mikrobiologická bezpečnost potravin.

4. Kvalita a bezpečnost potravin. Potravinářská legislativa. Senzorické, výživové a technologické vlastnosti.

5. Úvod do potravinářského inženýrství - jednotkové operace. Technologie výroby potravin: výroba a formulace potravin. Přidružené technologické operace (energie, voda). Zpracování odpadních vod. Kontrola kvality vs. výzkum a vývoj.

6. Hlavní operace pro konzervaci potravin: anabiosa a abiosa; zmrazování, sušení, tepelné ošetření - termodenaturace. Fyzikální vlastnosti potravin. Ozařování, chemická konzervační činidla. Balení potravin.

7. Vertikální aplikace základních principů v komoditních skupinách. Zpracování ovoce a zeleniny. Skladovaní, konzervace, výrobky.

8. Obilniny a olejniny. Cereální technologie: výroba mouky, pečiva, škrobu. Výroba olejů a tuků. Potravinářské emulze.

9. Alkoholické a nealkoholické nápoje. Ovocné šťávy, káva, čaj. Pivo, víno, lihoviny. Klasické fermnetační technologie.

10.Moderní biotechnologie ve výrobě potravin, aplikace biochemických poznatků. Nepotravinářské využití zemědělských surovin.

11.Mléko a mléčné výrobky. Mlékárenské fermentační technologie. Prebiotika, probiotika a nutraceutika.

12.Maso a masné výrobky, drůbež, ryby a vejce. Bezpečnost masných výrobků. Výroba a zpracování rybích výrobků.

13.Potravinářské kontroverze a výhledy do budoucna. Mýty o potravinách. Funkční potraviny. Geneticky modifikované suroviny. Produkty organického zemědělství. Nové procesní technologie.

14. Potraviny jako světové komodity. Nadnárodní koncerny a globalizace. Profesionalní uplatnění ve světě potravin. Diskuse.

Poslední úprava: Filip Vladimír (02.03.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)