Analytická chemie II - B402002
Anglický název: Analytical Chemistry II
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/pan2
http://uanlch.vscht.cz/studium/bakalarske/cach2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB402002, N402004A
Je záměnnost pro: AB402002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)
Přednášky z Analytické chemie II rozšiřují a doplňují základní přehled metod probraných v předmětu Analytická chemie I. Jsou zaměřeny především na pochopení principů moderních metod instrumentální analýzy. Cvičení jsou rozdělena do dvou sekcí. První zahrnuje nejistoty výsledku kvantitativní analýzy, druhá je zaměřena na základy strukturní analýzy - řešena jsou spektra infračervené spektroskopie, NMR spektroskopie vodíků a hmotnostní spektrometrie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studenti budou umět:

Orientovat se v instrumentálních analytických metodách

Řešit konkrétní problémy analýzy reálných vzorků

Vyhodnocovat kvalitu a spolehlivost analytických výsledků

Intepretovat jednoduchá spektra získaná infračervenou spektroskopií, NMR spektroskopií a hmotnostní spektrometrií

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.03.2019)

Z:Záruba a kol., Analytická chemie, skripta VŠCHT, dostupné od podzimu 2016

D: Skoog, Holler, Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Thomson Learning, 1998

D: Skoog, West, Holler, Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, Brooks/Cole Thomson Learning, 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (27.03.2019)

Prezentace poskytnuté k jednotlivým přednáškám

Odkazy na elektronické zdroje budou poskytnuty na jednotlivých přednáškách.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

K předmětu jsou organizovány přednášky a cvičení pouze v ZS. V LS je možné skládat zkoušku, předmět však není přednášen (po dohodě jsou poskytovány konzultace) a rovněž nejsou organizována cvičení.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

1. Zápočtové testy z Analytické chemie II jsou dva a píší se na cvičeních v 7. a 14. týdnu semestru, první trvá 45 min. a druhý 50 min. Oba testy mají stejné bodové hodnocení a pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 50 % ze součtu maximálních bodových hodnocení obou testů a zároveň je třeba mít z každého testu alespoň 25 %. Dále jsou vypisovány opravné termíny v průběhu zkouškového období. Tento test trvá 100 min. a je souhrnem testů psaných v semestru. Pro získání zápočtu v souhrnném testu je třeba získat 50 % z maximálního počtu bodů a zároveň splnit každou z jeho dvou částí minimálně z 25 %.

2. Studenti studující v českém studijním programu skládají zápočet v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zápočet v anglickém jazyce.

3. U zápočtového testu je třeba mít s sebou index, ve výjimečných případech může dohlížející asistent dovolit psaní zápočtového testu po zkontrolování totožnosti posluchače podle jiného dokladu s aktuální fotografií.

4. Na zápočet v semestru se není třeba přihlašovat. Na opravný termín se student přihlašuje prostřednictvím SIS a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Také odhlašování z opravného termínu je možné do pouze termínu uvedeném v SIS, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402 a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá.

5. Při pozdním příchodu na zápočet může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

6. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

7. Výsledky zápočtu budou k dispozici v čase a na místě, které bude oznámeno při začátku testu.

8. Zápočty do indexu zapisují jednotliví cvičící v termínech, které budou zveřejněny, ve velmi výjimečných případech v termínu dohodnutém.

9. Test bude k nahlédnutí u cvičícího v čase a na místě, které určí. V témže termínu lze uplatnit případné reklamace k bodování jednotlivých příkladů.

10. Zkouška z Analytické chemie II je písemná v trvání 50 min. Zkouška se skládá z deseti otázek vybraných ze zveřejněného seznamu. Zkoušející je oprávněn klást doplňující dotazy.

11. V případě, že se některé z přednášek neuskuteční z důvodu státního svátku či vyhlášení rektorského dne, není toto důvod k vyloučení daného tématu z náplně písemné zkoušky.

12. Studenti studující v českém studijním programu skládají zkoušku v českém jazyce, studenti studující v anglickém studijním programu skládají zkoušku v anglickém jazyce.

13. Při zkoušce je student povinen předložit index se zapsaným zápočtem, jinak mu nebude umožněno zkoušku konat.

14. Na zkoušku se student přihlašuje prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a je povinností studenta se přihlásit do termínu, který je zde uveden. Odhlašování ze zkoušky je možné do termínu uvedeném v SISu, později pouze u zkoušejícího či tajemníka ústavu 402, a to pouze ze závažných důvodů. Při neúčasti a neodhlášení termín propadá a je klasifikován "F".

15. Při pozdním příchodu na písemnou zkoušku může dohlížející asistent dovolit psát písemku, zameškaný čas se však nenahrazuje.

16. V průběhu písemky není dovoleno opouštět místnost a používat nedovolené pomůcky včetně telekomunikačních prostředků.

17. Místo a čas zveřejnění výsledků písemné zkoušky bude oznámen během písemné zkoušky. Zkoušející určí, kdy a kde budou písemné práce k nahlédnutí. Pokud se student v tomto termínu nedostaví, vzdává se možnosti do hodnocení nahlédnout. V případě nesouhlasu s hodnocením některé otázky může dát zkoušející studentovi jednu, výjimečně více doplňujících otázek, které student zodpoví písemně. Na základě hodnocení těchto doplňujících otázek je zkoušející oprávněn upravit hodnocení.

18. Student má právo na maximálně dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.02.2018)

1. Nejistoty a testování hypotéz v analytické chemii

2. Vibrační spektrometrie - reflexní a mikroskopická IR; NIR a Ramanova spektrometrie

3. NMR spektrometrie - relaxace, chemická výměna, zobrazování metodou NMR

4. Pokročilé techniky hmostnostní spektrometrie

5. Spřažené techniky 1 - GC-MS, LC-MS, CE-MS

6. Spražené techniky 2 - GC/LC-ICP-MS, speciační analýza, LC/GC-IR, LC-NMR

7. Povrchová analýza 1 - fotony, elektrony, ionty

8. Povrchová analýza 2 - rastrovací sondou (STM, AFM, SNOM)

9. Analýza chirálních látek - úvod do chirálních separací a chioptických metod

10. Kinetické metody analýzy

11. Radioanalytické metody

12. Biochemická analýza

13. Chemické senzory a biosenzory

14. Procesní analýza

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Studující, kteří podle studijního plánu musí absolvovat Analytickou chemii I (N402002 nebo N402002A), ji musí mít zapsánu jako studijní povinnost v indexu a musí úspěšně složit zkoušku dříve než zkoušku z Analytické chemie II (N402004 nebo N402004A).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Student by měl znát analytickou chemii v rozsahu vyučovaného předmětu Analytická chemie I (N402002). Dobrá znalost programu MS Excel 2007 (a novější) je nezbytná pro cvičení.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (21.02.2018)

K udělení zápočtu je nutné získat ze dvou zápočtových testů celkově 100 bodů, přičemž z každého alespoň 25 bodů. Pro splnění ústní zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů ze zkouškového testu. Další podrobnosti jsou uvedeny v části "Požadavky ke kontorla studia".

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20