Počítačová chemie - B403011
Anglický název: Computational Chemistry
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://ufch.vscht.cz/studium/bc/pocitacova_chemie
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kolafa Jiří prof. RNDr. CSc.
Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Záměnnost : N403017
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je exkurzí do moderní počítačové chemie. Polovina předmětu je věnována nezbytné teorii, druhá polovina jsou ukázky a cvičení. Předmět pokrývá kvantovou chemii (se cvičením v programu Gaussian), molekulové simulace (MACSIMUS), počítačovou biochemii (PyMOL) a databáze vlastností látek.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyznat se v metodách moderní počítačové chemie

Poznat, kdy použít pro řešení problémů kvantovou chemii, kdy molekulovou mechaniku, kdy simulace

Mít přehled o schopnostech dostupného softwaru

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literatura -

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/Prirucka_TeorChem.pdf

Z: http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/molsim-tisk.pdf

Z: https://cs.wikipedia.org/wiki/PyMOL

Z: https://web.vscht.cz/~spiwokv/bioinformatika/08_visualisace.pdf

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 978-0-19-954337-3

Z: Hayward D.O., Quantum mechanics for chemists, RSC Cambridge, 2002,0-85404-607-0

D: P. Atkins, J. de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha (1. vydání, 2013), ISBN 978-80-7080-830-6

D: I. Nezbeda, J. Kolafa, M. Kotrla M., Úvod do počítačových simulací. Metody Monte Carlo a molekulární dynamiky, Karolinum, Praha (2. vydání, 2003), 80-246-0649-6

Poslední úprava: Kubová Petra (27.03.2019)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/N403017.html

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Metody výuky -

Přednáška, cvičení formou práce na počítačích

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Sylabus -

1.Úvod do počítačové chemie

2.Od elektronů k molekulám: hyperplocha potenciální energie a její výpočet metodami kvantové chemie

3.Struktura molekul a molekulových komplexů

4.Energetika chemické reakce v plynné fázi a v roztoku (reakční energie, aktivační energie)

5.Výpočet molekulových vlastností (elektrické vlastnosti, spektroskopické charakteristiky)

6.Klasické molekulární modelování, popis molekul pomocí silového pole; struktura a radiální distribuční funkce

7.Pseudoexperimenty metodou Monte Carlo a molekulární dynamiky

8.Laboratoř molekulární dynamiky I: model NaCl, krystal, tavenina, stanovení bodu tání modelu NaCl

9.Laboratoř molekulární dynamiky II: solvatace a struktura vody okolo různých iontů i nepolárních rozpuštěnců

10.Zajímavosti ze světa moderní genomiky a proteomiky

11.Strukturní bioinformatika a strukturní databáze

12.Vizualizace biomakromolekul v programu PyMol

13.Databáze fyzikálně-chemických vlastností látek

14.Seminář: prezentace studentských úloh

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie A/B, Fyzikální chemie A+/B+, Fyzikální chemie I.

Doporučené jsou i Fyzika II a Organická chemie a biochemie.

Poslední úprava: Kolafa Jiří (26.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování individuálního projektu.

Zkouškový test.

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 84 / 84